گفتاردرمانی آنلاین باغ سیب مهرشهر کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران زدو خورد ( قلدري ) چيست ؟

يك دانش آمور يا قلدر است و يا قرباني وقتي كه او ( پسر و يا دختر ) بي پناه است ، اين عمل منفي روي تعدادي از دانش آموزان در هر زماني تكرار مي شود . زماني يك عمل منفي مي باشد كه شخصي عمدا ضربه اي را به شخصي وارد كند و يا اينكه قصد داشته باشد ضربه و يا آسيب بزند و يا براي يك شخص ديگر ايجاد مزاحمت كند .

 

 

Don كه يك پژوهشگر برجسته در رفتار قلدري است مي گويد : **قلدري ممكن است شامل پرخاشگري فيزيكي باشد مثل : جنگيدن – هل دادن – لگد زدن و يا ممكن است شامل پرخاشگري لفظي باشد مثل : با فريادصدا كردن اسم ديگران – و يا بيشتر فعاليت هاي ماهرانه و زيركانه مثل افتراي اجتماعي به بچه هاي ديگر . همچنين با افزايش تعداد افرادي كه در منزل از رايانه استفاده مي كنندو همچنين يادگيري جوانان براي استفاده از ايميل و وب سايت به قلدري يا رنج دادن ديگران از اين طريق هم افزايش پيدا كرده است .

 

 

 

تصويري از يك قلدر

 

پسر ها و دختر هايي كه قلدر هستند خود باوري ( احترام به خود ) پاييني دارند . همچنانكه باور ذهني آنها اينطور بوده است . قلدري در واقع به درجات مختلفي در بين دانش آموزان يا حتي كلاس ها و گروه هاي ورزشي ديده مي شود . در مدرسه انواع قلدري از راه هاي مختلفي مثل : دست انداختن قرباني ها از راه هاي زننده – ترساندن آنها – مسخره كردن آنها تكرار مي شود. قلدرها ، قرباني هاي خود را هل مي دهند – به آنها آسيب مي رسانند – لگد ميزنند غرو لند مي كنند و تحت فشار قرار مي دهند در هر جايي كه ممكن باشد .اغلب به وسايل متعلق به قرباني ها آسيب مي رسانند . اغلب سر بچه هاي ديگر را كلاه مي گذارند .آنها را وادار مي كنند كه كار هاي كثيفي انجام بدهند در حالي كه خودشان مي ايستند و نگاه مي كنند . اغلب ياران و پيروان قابل اعتمادي را پيدا مي كنند كه در پناه آنها كار هاي خود را انجام مي دهند و در چنين حالتي پيدا كردن شخص قلدر واقعا سخت مي باشد .

 

 

قلدر ها معمولا افراد ضعيف را به عنوان يك قرباني انتخاب مي كنند و يا دانش آموزاني كه دوستان كمتري دارند و يا از لحاظ خويشاوندي بدون پناه هستند . قلدر ها يك نياز قوي براي به سلطه در آوردن و چيره شدن به دانش آموزان ديگر دارند . آنها با تهديد و قدرت از راه هايي كه مختص به خودشان است ، خود را نشان مي دهند .

 

 

ممكن است آنها شخصيت و هويت خود را بزرگ جلوه بدهند با تصور اينكه به ديگران مسلط هستند و نسبت به دانش آموزان ديگر برتري دارند . آنها ممكن است خيلي تند خو باشند به سادگي عصباني شوند و يا تحريك پذيري بالايي داشته باشند و تحمل كمي نسبت به عجز و ناكامي داشته باشند . قلدر ها همچنين سنگ دل و بي رحم هستند و احساس همدردي كمي با قربانيان خود دارند . وقتي كسي با رفتارشان مقابله كند ممكن است آنها خارج از موقعيت به خودشان بگويند كه گناهي مرتكب نشده اند . و كارشان را انكار كنند . قلدر ها اغلب قربانيان خود را سرزنش مي كنند و به آنها جملاتي ايچنيني مي گويند : تو سزاوار آنچه بر سرت آمده هستي

 

 

 

تصويري از يك قرباني

 

 

قرباني ها بچه هايي هستند كه مي توانند از لحاظ بدني – هوشي و عاطفي از طريق قلدر ها مورد آزار قرار بگيرند . آنها معمولا نسبت به خودشان نگران و نا مطمئن هستند . كه اين نگراني در مقايسه بادانش آموزان ديگر اندازه گيري مي شود . اين بچه ها اغلب يك نگرش منفي نسبت به خشونت و استفاده از آن در برخورد با ديگران دارند .

 

 

آنها اغلب ناكامي ها و احساس احمق بودن و شرمندگي خودشان را مورد بررسي قرار مي دهند و اينكه آنها فاقد جذابيت هستند . ممكن است آنها به اين باور برسند كه براي قرباني بودن آفريده شده اند . براي كتك خوردن ساخته شده اند . و اعمال پرخاشگري شايسته آنهاست . قربانيان اغلب تنها هستند در مدرسه هم منزوي مي باشند .

 

 

در پژوهش هاي نخستين روي رفتار هاي قلدري دكتر Don Dweus 2 نمونه از كودكان قرباني را مشخص كرده است :

 

 

* قرباني هاي مطيع و سر براه ( تسليم پذير )

* قرباني هاي محرك

 

 

 

تفاوت جنسيت در قلدري

 

اغلب مطالعات و تحقيقاتي كه در مورد قلدري انجام شده است روي پسر ها متمركز شده است . كتاب هايي كه به قلدري در مورد دختر ها اشاره كرده اند اغلب مواردي هول انگيز و تكان دهنده به نظر مي رسند و بيشتر نوشته ها از تجربه شخصي نويسندگان هستند كه در مقايسه با پروژه هاي تحقيقي و علمي دقيقتر به نظر مي رسند . جديدترين مطالعات ، تحقيقات مختصري هستند كه به ما كمك خواهند كرد در فهم و درك ديناميكي از تفاوت جنسيت در قلدري و اين چيزي است كه امروزه از تفاوت جنسيت در قلدري درك شده است :

 

 

– پسر ها به قلدري هاي مستقيم و آشكار و لغوي گرايش دارند .

– پرخاشگري در دختر ها خيلي سخت مشاهده مي شود .

 

 

– دختر ها متمايل هستند به قلدري به صورت غير مستقيم يا دزدكي . و آنها آزار و اذيت خود را اين طورابراز مي كنند كه با انزواي اجتماعي خشم خود را مي پوشانند و شايعه پراكني مي كنند يا مي خواهند روابط دوستانه گذشته را در داخل كلاس تغيير بدهند و يا قرباني را ازادامه دوستي با بهترين دوستش محروم كنند .

 

 

– پسر هاي قلدر متمايل هستند به اينكه قرباني هايشان از خودشان مسن تر باشند ( اعم از اينكه قرباني دختر باشد يا پسر )

 

– دختر هاي قلدر خشم خود را به دختراني در سنين مختلف ابراز مي كنند .

 

– دختر ها بيشتر دوست دارند قلدري را در غالب يك گروه اعمال كنند و بيشتر روي عواطف و احساسات قرباني خود تاثير بگذارند

 

 

– دختر ها بيشتر دوست دارند كه قرباني ها از هر دو گروه پسر و دختر باشند و در اين موارد به دنبال ضديت با قربانيان هستند

 

– پسر هاي قلدر رفتار هاي قلدري شان را در برابر قرباني هاي دختر خود متناسب سازي مي كنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts