گفتاردرمانی آنلاین کلاک پایین کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران ملاكهاي تشخيص نقص در توجه همراه با بيش فعالي (بر اساس كتاب DSM IV ) شامل موارد زيراست:

 

 

 

 الف ) بي توجهي ، (دست كم سه مورد از موارد زير ):

1- اغلب قادر نيست كاري را كه شروع كرده تمام كند .

2- اغلب به نظر مي‌آيد گوش نمي‌دهند.

3- بسادگي حواسش پرت مي‌شود.

4- نمي‌تواند روي كارهاي مدرسه يا كارهاي ديگر ي كه نياز به توجه دارد ، توجه كند.

5- هنگام بازي نمي‌تواند خود را ملزم به رعايت مقررات بازي  كند .

 

 

 

ب) تكانشگري يا بي اختياري (دست كم سه مورد از موارد زير):

1-  اغلب قبل از تفكر عمل مي‌كند.

2- دائم از فعاليتي به فعاليت ديگر مي‌پردازد.

3- در سازمان دادن به كارها با مشكل روبروست (اين مساله ارتباطي به ناتواني شناختي ندارد)

 4- به نظارات فراوان در كار نيازمند است.

 5- در بازيها يا فعاليتهاي گروهي نمي‌تواند منتظر نوبت باشد.

 

 

 

    ج) تحرك بيش از اندازه (دست كم دو مورد از موارد زير )

1-  دائم به اينطرف و آن طرف مي‌رود و از چيزها بالا مي‌رود.

 2- نميتواند آرام بنشيند و مدام مي‌جنبد.

3- نميتواند در يك حالت ثابت بنشيند.

4- در خلال خواب دائم در تقلا و تكان خوردن است.

5- هميشه در حال جنبيدن است ، گويي موتوري او را به حركت در مي‌آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts