بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارنژکتومی:رنگ و کمیت موکوس

بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارنژکتومی:رنگ و کمیت موکوس

موکوس غلیظ اغلب به لبه های چین صوتی یا سطح فوقانی آن ها می چسبد. وجود موکوس غلیظ معمولا با کمبود هیدراسیون یا تحریک مزمن ارتباط دارد. تجمع موکوس در سینوس های پیریفورم می تواند نشان دهنده حس ضعیف حنجره، ضعف دیواره های لترال فارنکس یا بلع ناکارآمد باشد. موکوس غلیظ چسبیده به چین های صوتی می تواند نمای یک ضایعه را تقلید کند یا یک ناهنجاری را ماسکه کند. باید به بیماران آموزش داد تا سعی کنند با بلع یک یا سرفه مختصر یا صاف کردن سینه، موکوس را پاک کنند تا افتراق موکوس از ساختارها یا ضایعات زیرین امکان پذیر شود.

Related posts