بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:نیروی بازدمی

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:نیروی بازدمی

نیروی موجود برای پیشبرد فونایشن به حجم هوای درون ریه ها، بازگشت الاستیک در جدار قفسه سینه و دیافراگم و قدرت عضلات شکمی و بین دنده ای بستگی دارد. به طور نرمال، بازدم پاسیو برای تقویت تکلم گفتاری کافی است. فریاد زدن وآواز خواندن نیازمند عمل دم با پره فونایشن عمیق تر به منظور ایجاد حجم ریوی بیشتر و ایجاد تقلای بازدمی فعال است. به دلیل آن که میزان حمایت تنفس لازم برای استفاده از صدای نرمال در مقایسه با ظرفیت ریه ناچیز است، از بین رفتن صدا عموما یک شکایت اولیه در بیماری های ریوی محسوب نمی شود. حمایت تنفسی موجود برای فونایشن در دو وضعیت زیر تبدیل به یک مسئله بالینی می شود: در بیماران مبتلا به دیس فونی عملکردی عمل دم با پره فونایشن ناکافی انجام می شود، در نتیجه برای تولید یک حجم قابل قبول ، به فشار بیش از حد گلوتی نیاز است ممکن است به صدمه ناشی از استرس در چین های صوتی منجر شود. در وضعیت دوم، بیمار مبتلا به یک اختلال صوتی ارگانیک است وعملکرد ریوی مختل، ظرفیت لازم برای جبران نقص گلوتی را محدود می کند. به عنوان مثال بیمار مبتلا به فلج حنجره هنگامی که یک آمفیزم توام نیز وجود دارد، علامت دارتراست. یک جزء مهم در تمرین صوتی عبارت است از دستورالعمل هایی برای کنترل تنفس با هدف زیاد کردن قدرت برون ده صوتی.

Related posts