بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:شکل چین های صوتی

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:شکل چین های صوتی

در حالت flasettoتنها لبه های فوقانی چین های صوتی حین فاز بسته شدن با هم تماس برقرار می کنند اگر چه به هنگام فونایشنmodelکه کارآمدتر است.موج مخاطی بر روی سطح تحتانی چین صوتی آغاز می شود. این امر مستلزم پیکر بندی صحیح گلوت در صفحه کرونال است به گونه ای که سطوح مدیال چین های صوتی در وضعیت نزدیک به موازی قرار دارند. چنانچه عضله ووکالیس اتروفیک یا فلج باشد سطوح مدیال چین های صوتی در حالت محدب قرار می گیرد و مجرای گلوتی برای فونایشن بهینه بسیار همگرا می شود.گلوت همگرا نیز نامساعد محسوب می شود.

Related posts