بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:لکنت

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:لکنت لکنت یک اختلال نورولوژیک است. به دلیل آن که پدیده شناسی لکنت شامل استفاده غیرطبیعی ، غیرارادی و نامناسب عضلات مولد گفتار و در نتیجه روان نبودن کلام است،بنابراین بهتر است به عنوان یک اختلال حرکتی در نظر گرفته شود. حرکات غیرطبیعی و غیرارادی task specific هستند و ممکن است حرکات، تکرارشونده و استرئوتایپی باشند. لکنت در سه زیر مجموعه از گفتار رخ می دهد: مربوط به تنفس ، مربوط به فونایشن و مربوط به آرتیکولایشن . لکنت در نتیجه افزایش تانسیون در این…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:ترمور

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:ترمور ترمور عبارت است از حرکت ریتمیک و بی هدف در یک قسمت از بدن.مبانی عصبی مطرح شده برای ترمور شامل یک مکانیسم مرکزی و یک مکانیسم محیطی است. ترمورها براساس علت یا منظره بالینی که دارند طبقه بندی می شوند و به وسیله فرکانس، دامنه، توزیع در بدن و عوامل بهتر کننده و بدتر کننده مشخص می شوند. Marsden و همکاران وی چهار نوع اکشن ترمور انسانی را شرح داده اند: یک ترمور سریع (Hz 10-8) و ظریف وضعیتی، مشابه ترمور فیزیولوژیک افزایش یافته،؛…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:As if to initiate vibration of the vocal cords to prepare for vocalization

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:As if to initiate vibration of the vocal cords to prepare for vocalization بررسی های آزمایشگاهی در دیس تونی ایدیوپاتیک و دیس فونی اسپاسمودیک به طور تیپیک نرمال هستند. مطالعات مشروحی که به وسیله Finitzo و Freeman انجام شد از یک پایه و اساس ارگانیک برای این وضعیت حمایت کرد: در 35% از بیماران، پاسخ های برانگیخته شنوایی مربوط به ساقه مغز، غیرطبیعی بود، در 47% پاسخ ترشحی اسید معده در مقابل تغذیه کاذب غیرطبیعی بود (اندکس از عملکردعصب واگ)، در 46%نوسانات سرعت ضربان قلب…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:دیس فونی اسپاسمودیک

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:دیس فونی اسپاسمودیک دیس تونی حنجره(دیس فونی اسپاسمودیک) یک اختلال حرکتی حنجره است که با فعالیت القاء می شود. بسیاری از بیماران تظاهرات دیس تونی اولیه را بروز می دهند اما بسیاری از آن ها از وضعیت های نورولوژیک دیگرناشی می شوند. در سال 1871 ، Traube عنوان دیس فونی اسپاستیک را هنگام توصیف بیماری که دچار خشونت صدای عصبی بود به کار برد. Schnitzler عناوین اسپاستیک آفونی و اسپاسم فونیک حنجره را برای شرح این گونه بیماران به کار برد. Nothnagel این وضعیت را…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:دیس تونی

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:دیس تونی بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات هیپرفانکشنال حنجره دچار دیس تونی هستند:سندرمی که با انقباضات طول کشیده عضله مشخص می شود وپی در پی باعث پیچ خوردگی وحرکات تکرار شونده یا وضعیت های غیرنرمالی می شود که ممکن است طول بکشند یا متناوب باشند دیس تونی میتواند هرگونه عضله اختیاری را در برگیرد.به دلیل نادر بودن این وضعیت و غالبا غیر معمول بودن حرکات و وضعیت های حاصل از آن دیس تونی از جمله بیماری های نورولوژیکی است که اغلب موارد به درستی…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:ارزیابی و درمان اختلالات هیپرفانکشنال

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:ارزیابی و درمان اختلالات هیپرفانکشنال بیماران در صورتی در طبقه بندی مبتلایان به اختلالات حرکتی قرار می گیرند که اختلاتی در برنامه ریزی حرکتی داشته باشند که منجر شود به کم بودن حرکت (آکینزی یا برادی کینزی)بیش از حد یا هیپرفانکشنال بودن حرکت (هیپر کینزی)یا ترکیبی از هر دو وضعیت خطاهای برنامه ریزی حرکتی از نوع هیپرکینتیک می توانند اسپاسم ترمور.تکانش تیک و نیز علائم مرتبط با عضو درگیر را در بدن ایجاد کنند.بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی همراه با حنجره به طور ایده ال…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ورودی حسی برای کنترل کلام

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ورودی حسی برای کنترل کلام یک مکانیسم مشهود برای کنترل برون ده فونایشن هنگام تکلم فید بک شنوایی است. این ورودی حسی به ویژه هنگامی اهمیت دارد که فرد در حال یادگیری تکلم است و گرنه برای استفاده روزمره ضروری نیست.افرادی که پیش از زبان باز کردن ناشنوا هستند هرگز نمی توانند به طور کامل با صدای نرمال تکلم کنند در حالی که کسانی که پس از زبان باز کردن ناشنوا می شوند قادرند الگو های تکلم نرمال را به طور نسبی حفظ کنند که…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:آرتیکو لایشن

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:آرتیکو لایشن فرضیه منبع- فیلتر کلام تاکید دارد که حنجره منبعی برای تولید یک صدای ثابت است و این صدا به وسیله مجرای صوتی فوقانی در قالب کلمات شکل می گیرد. در این مدل که عموما مورد پذیرش قرار دارد حروف صدادار وحروف بی صدا براساس عملکرد لب ها زبان کام و فارنکس شکل می گیرند. مشارکت حنجره حین آرتیکو لایشن عموما به آغاز و انجام فونایشن محدود می شود. حنجره هماهنگ با آرتیکو لاتورهای فوقانی در تولید صدا های voicedوunvoiced همکاری می کند. در…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:رزونانس

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:رزونانس صدای خام تولید شده به وسیله گلوت مستقل از سایر قسمت های مجرای صوتی به صدای انسان شباهتی ندارد بلکه خشن و تا حدی شبیه صدای غاز است.صدای حاصل از فونایشن به دلیل رزونانس ایجاد شده در قفسه سینه راه هوایی فوقانی و جمجمه مشخصات صدای انسان را به دست می آورد.رزونانس عبارت است از طویل شدن تقویت شدن و فیلتر شدن صدا به واسطه القای ارتعاش سمپاتیک فرکانس های صوتی که با رزونانس افزایش می یابند فورمانت نامیده می شوند.فارنکس به خودی خود…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:کنترل pitch

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:کنترل pitch نغییرات ایجاد شده در طول و کشش چین صوتی برای کنارل فرکانس بنیادی ارتعاش چین صوتی به کارمی رود تا انحناهای داینامیک صوت تولید شوند.این گونه تعدیل ها شامل کنترل ظریف حرکتی می شود.در دامنه های پایین تر صوتی انقباض عضله تیروآریتنویید منجر به کاهش pitchمی شود زیرا کشش را درپوشش صوتی کاهش می دهد.در طول مدت انقباض عضله کرایکوتیروئید که موجب افزایش طول وکشش می شود.افزایش انقباض عضله تیروآریتنویید منجر به افزایش pitchمی شود.انقباض عضله کرایکوتیروئید درغیاب فعالیت عضله تیروآریتنویید عموما به…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:شکل چین های صوتی

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:شکل چین های صوتی در حالت flasettoتنها لبه های فوقانی چین های صوتی حین فاز بسته شدن با هم تماس برقرار می کنند اگر چه به هنگام فونایشنmodelکه کارآمدتر است.موج مخاطی بر روی سطح تحتانی چین صوتی آغاز می شود. این امر مستلزم پیکر بندی صحیح گلوت در صفحه کرونال است به گونه ای که سطوح مدیال چین های صوتی در وضعیت نزدیک به موازی قرار دارند. چنانچه عضله ووکالیس اتروفیک یا فلج باشد سطوح مدیال چین های صوتی در حالت محدب قرار می گیرد…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی خصوصیات فیزیکی چین های صوتی ضروری هستند. به هنگام فونایشن نرمال مخاط به طورآزادانه بر روی لیگامان صوتی زیرین و عضله ووکالیس نوسان می کند.بررسی های بافت شناختی مهمی که به وسیله Hiranoانجام شد نشان دادکه این ممکن است زیرا مخاط و عضله به واسطه یک لایه مخصوص از بافت همبند که به عنوان جاذب شوک عمل می کند از هم جدا می شوند. این بافت بسیار تخصص یافته با غلظت های مخطط از رشته های الاستین و کلاژن مشخص…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:وضعیت قرارگیری چین های صوتی

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:وضعیت قرارگیری چین های صوتی فونایشن نیازمند برقراری یک ارتباط اساسی بین شکاف بین لبه های سطح مدیال چین های صوتی و جریان هوای بازدمی است. چین های صوتی باید به اندازه کافی به هم نزدیک باشند تا جریان هوا باعث نوسان آن ها شود. اگر شکاف بیش از حد عریض باشد، کیفیت صدا نفسی یا آفونیک خواهد بود و تنها صدای توربولان بدون صدای پریودیک ایجاد خواهد شد. چنانچه جریان هوا بیشتر باشد، ممکن است شکاف عریض تر باشد؛ برعکس، جریان هوای کم به…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:نیروی بازدمی

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:نیروی بازدمی نیروی موجود برای پیشبرد فونایشن به حجم هوای درون ریه ها، بازگشت الاستیک در جدار قفسه سینه و دیافراگم و قدرت عضلات شکمی و بین دنده ای بستگی دارد. به طور نرمال، بازدم پاسیو برای تقویت تکلم گفتاری کافی است. فریاد زدن وآواز خواندن نیازمند عمل دم با پره فونایشن عمیق تر به منظور ایجاد حجم ریوی بیشتر و ایجاد تقلای بازدمی فعال است. به دلیل آن که میزان حمایت تنفس لازم برای استفاده از صدای نرمال در مقایسه با ظرفیت ریه ناچیز…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:فونایشن

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:فونایشن نقش حنجره در تولید صوت از قرن ها پیش شناخته شده است، هرچند تا همین اواخر مکانیسم تولید صوت از هوای بازدمی در حنجره روشن نبود. در سال 1950 ، Husson یک فرضیه نورکروناکسیک ارائه کرد که بیان می داشت ارتعاشات گلوتی به واسطه ایمپالس های ریتمیک در اعصاب حرکت کننده به سوی حنجره ایجاد می شود که هم نوا با فرکانس صدای ایجاد شده است و بنابراین هر سیکل ارتعاشی با یک ایمپالس نورونی مجزا ایجاد می شد. این فرضیه به لحاظ پاتوفیزیولوژیک…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:عملکرد هنگام تکلم

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:عملکرد هنگام تکلم تکلم انسان نیازمند عملکرد هماهنگ دهان، فارنکس، حنجره، ریه ها، دیافراگم و عضلات شکم و گردن است. سه جزء بنیادی در این فرایند وجود دارد: فونایشن، رزونانس و آرتیکولایشن. فونایشن عبارت است از تولید صوت به وسیله ارتعاش چین های صوتی. رزونانس عبارت است از القای ارتعاش در سایر بخش های مجرای صوتی به منظور تنظیم برون ده حنجره. آرتیکولایشن عبارت است از شکل گیری صوت در قالب کلمات

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:عملکرد فارنکس در تنفس

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:عملکرد فارنکس در تنفس راه هوایی فوقانی، معبری است که شکل و سطح مترانزکشن آن در چند نقطه می تواند به صورت داینامیک تغییر کند. فارنکس بزرگترین و در عین حال انعطاف پذیرترین ناحیه به شمار می رود و در برابر کلاپس پاسیو ، حساس است. تداوم باز باقی ماندن فارنکس مستلزم عملکرد عضلات مخطط راه هوایی فوقانی هماهنگ با فعالیت عضلات پمپ تنفسی است. همچنین ، عضلات راه هوایی فوقانی هستند که تعیین می کنند هوا از طریق بینی استنشاق شود یا دهان. آناتومی…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:رفلکس های سیرکولاتوری

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:رفلکس های سیرکولاتوری تحریک حنجره می تواند سرعت ضربان قلب و فشار خون را تغییر دهد. طی القای بیهوشی عمومی، انتوباسیون اندوتراکئال می تواند موجب برادی کاردی شود.نتیجه مستقیم تحریک تجربی حنجره بر فشار خون، هیپرتانسیون است؛ هرچند در شرایط بالینی، آثار برادی کاردی یا اکتوپی معمولا غلبه می کند و نتیجه نهایی، هیپوتانسیون خواهد بود . در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب، ممکن است فشار منفی راه هوایی،رسپتورهای حنجره را آنقدر شدید تحریک کند که آریتمی قلبی اتفاق افتد. تجربه بر روی حیوانات…

Read More

بهترین توان بخشی در کرج:رسپتورهای حسی

بهترین توان بخشی در کرج:رسپتورهای حسی حنجره تنها یک عضو حرکتی نیست؛ بلکه ناحیه ای است که در آن مجموعه ای از رسپتورهای حسی اثر گذار بر عملکرد تنفس و قلب و عروق قرار دارند. حنجره به طور متراکم به وسیله رسپتورهای حسی تغذیه می شود. تعداد فیبرهای حسی از منشا حنجره چند برابر ریه هاست. جالب است که مساحت سطح داخلی ریه ها به چندمتر مربع می رسد در حالی که حنجره تنها یک مدخل کوچک است. ثبت های تک رشته ای به عمل آمده از عصب لارنژیال فوقانی…

Read More

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:کنترل تهویه

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:کنترل تهویه نقش حنجره به عنوان یک عضو فعال در تنفس به خوبی شناخته نشده است. ابداکسیون و اداکسیون حنجره درفاز همراه با تنفس، از سال ها پیش مورد توجه قرار داشته است. چنین فرض می شود که تمام حرکات تنفسی حنجره، پاسیو است و از جفت شدن بیومکانیکی حنجره به درخت تراکئوبرونشیال ناشی می شود. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که اعمال کشش رو به پایین بر حنجره، گلوت را متسع می کند. اما مشاهدات بالینی و شواهد آزمایشگاهی حاکی از آن است…

Read More