بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:تولیدصدا

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:تولیدصدا

شمار اندک ولی روبه رشدی از بیماران می توانندبه گویندگان موفقعی که از دست خود استفاده نمی کنند تبدیل شوند.به منظور آن که بیماران بتوانند بدون نیاز به مسدود ساختن دهانه با دست تکلم کنند می توان دریچه های دو طرفه ای را در محل های چسبنده پریستومال fitکرد(in health technologies atos medical and others)از کولارهای نگهدارنده اینترااوستومال استفاده کرد(barton button bivona medical technologies gary in)وقتی فرد صحبت نمیکند.دریچه تراکئوستومال وارد عمل نمی شودو وسیله اجازه می دهد دم و باز دم آزادانه انجام شود.با بازدم سریع دریچه وارد عمل شده و هوا به طرف پروتز TEهدایت می شود.متاسفانه مطالعات جدید نشان داده اند تنها نیمی از گویندگان تراکئوازوفاژیال موفق قادرند از دریچه های hands freeاستفاده کنند.بیشتر مشکلات مربوط به تکلم hands freeبه ژئومتری دهانه مربوط بودند.سرهای کلاویکولار برجسته و دهانه های نا منظم از مهروموم شدن کامل جایگاه پریستومال یا کولار نگهدارنده جلوگیری به عمل می آورند تقسیم کردن روتین سرهای برجسته کلاویکولار نقب زدن از زیر فلاپ های پوستی تحتانیپیرامون محل بسته شدن تراشه و نگهداری از رینگ تراکئال منفرد ودست نخورده ای که در لبه پوست واقع است می تواند میزان موفقعیت در استفاده از این گونه وسایل از این گونه وسایل را افزایش دهد.

ادامه مطلب  :: بهترین گفتاردرمانی کرج ::خیابان حسین آباد- جنب ایستگاه راه آهن

Related posts