بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:تولیدصدا

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:تولیدصدا

آغاز تولید صدا می تواندبلافاصله بعد ازجایگذاری پروتز تحت نظر یک درمانگر توان بخشی صدا شروع شود.انتظارات واقع بینانه از قابلیت وکیفیت صدا اید مورد بحث قرار گیرد ودر صورت امکان باید پیش از عمل از طریق تعامل با بیمار یا پخش نوارویدیوئی اورا باتکلم تراکئوازوفاژیال آشنا کرد.دستورالعمل های مربوط به نفس کشیدن زمان بندی وانسدادکامل دهانه باید پس از جایگذاری آغاز شوند .استفاده بیش از حد از فشار شکمی می تواند تولید صدا را با مشکل مواجه کند وبه احساس سبکی سرگذرابیاانجامد.اغلب بیماران در اولین ویزیت بعد از عمل به تکلم مفید دست می یابند و با تداوم تمرین آن را بهبود می بخشند.بیماران به طور متوسط به 4تا7ویزیت نیاز دارند تا کارشان تکمیل شودوبتواندیک تکلم تراکئوازوفاژیال روان داشته باشند.

ادامه مطلب  لیست بهترین مراکز گفتاردرمانی تهران | شهرک دانشگاه صنعتی شریف (وردآورد)

Related posts