بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض مینور

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض مینور

شایع ترین عارضه مینور ،نارسایی پیش رس وسیله است.با اینکه انتظارات منطقی از طول عمر وسیله باید حداقل سه ماه باشد تا رضایت بیماران را فراهم کند،اما کلینیسین ها شاهد واریاسیون های زیادی در طول عمر پروتز بوده اند که از بیماری به بیمار دیگر وجود داشته است.فاکتورهای زیادی در از کار افتادن سریع پروتز برخی بیماران مد نظر هستند از جمله رادیوتراپی قبلی ،حجم بافت بزاقی اشعه دیده،جریان بزاقی بامانده ،وجود پروتزهای دندانی و درمان دارویی،در فاصله کوتاهی بعد از معرفی پروتزهای te،می توان کلونی های مخمری سفیدرنگ وکرک مانند را مشاهده کرد که وسایل را پوشانده اند(شکل 10-11).مطالعات بعدی تایید کرده اند افزایش شمار گونه های کاندیدا،شایع ترین علت نارسایی پیش رس وسیله است و استفاده از دارو های ضد قارچ می تواند طول عمر وسیله را بیشترکند.مطالعات جدیدتر بر بیوفیلم های ایجاد شده بر روی پروتزها و تاثیر انها بر افزایش مقاومت جریان هوا تمرکز کرده اند.گرچه گونه های زیادی از باکتری ها و قارچ ها از پروتزهای teبه دست آمده اند.مقایسه های دقیقی که بین بیوفیلم های پوشاننده وسایل با طول عمر کم و وسایل با طول عمر طولانی انجام شد نشان داد تفاوت های زیادی بین ایزوله کردن c.albicans   c.tropicalis   و باکتری Rothia  Dentocarionaوجود دارد.دیگر مطالعات استافیلوکوک اورئوس را در نارسایی زود رس پروتز های teدخیل دانستند.برخی پیشنهاد کرده اند که همانند استوماتیت ناشی از دندان مصنوعی برای کلونیزاسیون قارچی بعدی به کلونیزاسیون باکتریال احتیاج است واین مساله در in vitroنشان داده شده است .این یافته ها حکایت از آن دارد که آنتی باکتری های موضعی به اندازه درمان ضد قارچ اهمیت دارند.در تلاش برای کاهش نشت و بهبود طول عمر وسیله حداقل یک گروه از پژوهشگران با استفاده از یک پروتز حاوی دریچه فلوروپلاستیک مقاوم به کاندیداو یک جفت آهن ربا که امکان بسته شدن فعال دریچه را فراهم میکند دست به تجربه زده اند.بسته شدن فعال دریچه جریان بولوس وبزاقی را از میان وسیله کاهش می دهد وکلونیزاسیون با قارچ را به حداقل می رساند.این گروه مطالعه آینده نگر بر روی 18 بیمار با طول عمر کم وسیله مشاهده کردند طول عمر وسیله 14برابر افزایش می یابد وتداخلی با اسکن MRIوجود ندارد.در حالی که این گونه فوائد در ازای صرف هزینه فشار بازکننده بالاتر برای دریچه به دست می آید و استفاده از لوبریکانت را برای تکلم ضروری می سازدش

ادامه مطلب         بهترین کلینیک خوب کرج | گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران باغ فیض فرعی ۱۲ متری ۳

Related posts