بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض پانکچر عوارض ماژور

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض پانکچر عوارض ماژور

خوشبختانه عفونت های جدی بعد از جایگذاری پروتز بسیار نادرند.اینگونه مشکلات معمولا در صورت ازهم گسیختگی دیواره تراکئوازوفاژیال رخ می دهند که ممکن است هنگام پروسیجرهای اولیه یا ثانویه و یا بر اثر سوراخ شدن تصادفی مری هنگام ازوفاگوسکوپی اتفاق افتد.تکنیک نامناسب یا fit نشدن صحیح پروتز،برخورد خشن با بافت،انتخاب ضعیف بیمار و رادیاسیون،در نشت کردن بزاق به فضاهای عمقی گردن یا مدیاستن نقش دارند.گسترش عفونت و درگیری ستون مهره اینیز گزارش  شده است.ممکن است بیمارانچند هفته بعد از پروسیجر با تب،لتارژی،دیس فاژی یا ادینوفاژی مراجعه کنند.باید سی تی اسکن از گردن و سینه به منظور شناسایی نواحی تجمع بزاق و شکل گیری آبسه انجام شود.بررسی های بلع ویدئوفلوروسکوپیک تشخیص را تایید می کند و می توان از ان برای پیگیری بسته شدن نشت ازوفاژیال بهره جست.درناژاگرسیو تجمعات ،آنتی بیوتیک های داخل وریدی و توقف موقت دریافت غذا از دهان یاتغذیه روده ای از طریق یک لوله نازو گاستریک معمولا به بسته شدن خود به خودی فیستول ها می انجامد.اگر از یک لوله نازوگاستریک استفاده می شود باید ان را زیر دید مستقیم در زمان عمل یا به کمک فلوروسکوپی در جای خود قرار داد.قرار دادن لوله نازوگاستریک در ناحیه بعد از دوازده به جلوگیری از ریفلاکس و تسریع بهبودی کمک میکند.چنانچه نشست ازوفاژیال زیاد یا ادامه دار باشد ،ممکن است ترمیم با بافت سالم مورد نیاز واقع شود.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سیاوش عطائی کرج 09121623463Obsessive-Compulsive and Related Disorder Due to Another Medical Condition

Related posts