بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض پانکچر عوارض ماژور

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض پانکچر عوارض ماژور

حرکت پروتز و بزرگ شدن به تدریج پیشرونده مجرای فیستول نیز عوارض جدی به شمار می روند(شکل 9-11).نکروز فشاری حاصل از پروتزهایی که خوب fit نمی شوند یا زاویه دار شدن غیر معمول مجرا،رادیاسیون قبلی،انتخاب ضعف بیمار و تکنیک نا مناسب همگی به عنوان عوامل دخیل مورد اشاره قرار گرفته اند.در صورتی که فیستول بیش از قطر وسیله تعریض شود،ممکن است نشت قابل توجه بزاق وآسپیراسیون اتفاق بیافتد.درمان مقدماتی باید در جهت رفع مشکلات سیستمیک نظریه تغذیه ناکافی ،عفونت،هیپوتیروئیدی و تداوم تومور باشد.پس از بهینه ساختن فاکتورهای سیستمیک برای التیام زخم،پاک کردن دقیق و استفاده به جا از عوامل سوزاننده شیمیایی نظیر نیترات نقره می تواند باعث مسدود شدن ناحیه شود.در اغلب موارد باید وسیله برداشته شود تا بتوان با استفاده از کاتتر های قطور ناحیه را obdurate کرد.به تازگی یک جراح از مسدود ساختن ناحیه فیستول با استفاده از یک silicone septal button خبر داده است.با نازک شدن دیواره تراکئوازوفاژیال تا حدود 4 میلی متر بسته شدن خودبه خود نامحتمل است و مداخله جراحی باید در نظر قرار گیرد.پروسیجر های جراحی متعددی با موفقیت ازموده شده اند از جمله مخاطی دو لایه،مخاطی سه لایه شامل درمیس یا فاسیای میانگذاری شده و مخاطی سه لایه شامل پیشرفت عضله.

ادامه مطلب  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران شهرک امام خمینی میدان دولت آباد فرعی کاوند

Related posts