بهترین توان بخشی تکنیک در کرج: نارسایی در کسب صدای تراکئوازوفاژیال

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:

نارسایی در کسب صدای تراکئوازوفاژیال

پروسیجرهای مشابه برای نورورافی فارنژیال و میوتومی UESپس از پانکچرTEثانویه شرح داده شده اند اما این پروسیجرها به لحاظ تکنیکی سخت هستند واکثربیماران از این که باز هم تحت عمل جراحی قرار گیرندخودداری می کنند.خوشبختانه پروسیجرهای کمتر تهاجمی امیدهای زیادی در تخفیف هیپرتونوسیته سگمان PEایجادکرده اند.چندین پژوهشگر درباره موفقعیت استفاده از توکسین بوتولینیوم تحت گاید فلوروسکوپی یا EMGگزارش داده اند.این محققین بعد از تزریق 45تا100واحد ازتوکسین بوتولینیوم  

A(botox،allergan،inc،irvine،ca)در عضلات فارنژیال ،مشاهده کردند که هیپرتونوسیته سگمان peبرطرف می شود و کیفیت صدا در 70% تا 87%از بیماران بهبود میابد.جالب توجه ان که مشکلات تولید صدا در اکثر بیماران با اولین پروسیجر برطرف گردید و متوسط مدت زمان اثر در یک مطالعه بیش از 20 ماه بود.bastain وmuzaffar با اشاره به نتایج متغییر و غیر قابل پیش بینی استفاده از توکسین بوتولینیوم ،از یک تکنیک اندوسکوپیک برای لیزر کردن عضله کیرایکوفارنگوس خبر دادند.در تکنیک ان ها یک دیورتیکولوسکوپ weerda در فارنکس قرار داده می شود تا برامدگی عضله کرایکوفارنگوس را دیواره خلفی اکسپوز کند.پس از انکه عضله کرایکوفارنگوس به خوبی اکسپوز شد،اکنون با استفاده co2به طور عمودی قطع می شود.ان ها از انجام این پروسیجر در دو بیمار خبر دادند و اعلام کردند بعد از عمل این دو بیمار توانسته اند بدون عارضه،با موفقیت به تولید صدا دست یابند.

ادامه مطلب  لیست بهترین مراکز بینایی سنجی تهران | فدک

Related posts