بهترین توان بخشی در کرج:تکنیک TEP پانکچر TEثانویه

بهترین توان بخشی در کرج:تکنیک TEP پانکچر TEثانویه

رؤیت ناحیه ،با استفاده از یک نازوفارنگوسکوپ فلکسیبل که از لوله اندوتراکئال عبور داده می شود صورت می گیرد .koch با مشاهده خوب نبودن میزان کلی رؤیت از طریق ازوفاگوسکوپ ریجید ،تکنیک انجام tep با استفاده از ازوفاگوسکوپ فلکسیبل و کیت پروکوتانئوس  گاستروستومی Russell(in،bloomington،inc،cook)را شرح داد.این پروسیجر از نظر سرعت و ایمینی ،انالوگ تراکئوستومی پرکوتانئوس محسوب می شود و همانند ان شامل چند مرحله معدود است و زیر دید پیوسته صورت میگیرد.ایجاد فیستول teدر شرایط مطب نیز شرح داده شده است که در ان فقط با بی حسی موضعی در بیماران انتخاب شده،کار انجام می شود.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج ولدآباد اصفهانیها فرعی صاحب الزمان – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts