بهترین توان بخشی در کرج:رسپتورهای حسی

بهترین توان بخشی در کرج:رسپتورهای حسی

حنجره تنها یک عضو حرکتی نیست؛ بلکه ناحیه ای است که در آن مجموعه ای از رسپتورهای حسی اثر گذار بر عملکرد تنفس و قلب و عروق قرار دارند. حنجره به طور متراکم به وسیله رسپتورهای حسی تغذیه می شود. تعداد فیبرهای حسی از منشا حنجره چند برابر ریه هاست. جالب است که مساحت سطح داخلی ریه ها به چندمتر مربع می رسد در حالی که حنجره تنها یک مدخل کوچک است. ثبت های تک رشته ای به عمل آمده از عصب لارنژیال فوقانی منجر به شناسایی سه نوع اصلی از رسپتوهای تنفسی حنجره شده است: فشار منفی، جریان هوا و«درایو» . این رسپتورها با فرایند تنفس فعال می شوند و بر کنترل مرکزی تنفس اثر می گذارند. رسپتورهای جریان هوا واقعا در برابر کاهش دما پاسخ می دهند زیرا حنجره به وسیله هوای دمی خنک می شود. بنابراین رسپتورهای جریان، در برابر هوایی که با عبور از بینی، گرم و مرطوب شده پاسخ نمی دهند. آن ها به وسیله هوایی که از طریق دهان وارد می شود فعال می شوند به ویژه اگر سرد و خشک باشد. رسپتورهای «درایو» احتمالا گیرنده های درک موقعیتی هستند که نسبت به حرکات تنفسی حنجره پاسخ می دهند. حس لارنژیال لامسه و محرک های شیمیایی در شرایط نرمال تنفس، فعال نیستند اما تحریک قادر است تهویه را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.

ادامه مطلب  بهترین و تخصصی ترین آزمایشگاههای کرج در نوروز آباد

Related posts