بهترین توان بخشی در کرج:موج مخاطی

بهترین توان بخشی در کرج:موج مخاطی

موج مخاطی عبارت است از برآمدی عمودی پوشش بدنه چین های صوتی. موج مخاطی به دلیل شیفت فاز عمودی (اختلاف فاز بین حاشیه های فوقانی و تحتانی چین های صوتی) ایجاد می شود و به نظر می رسد برای نوسان خودبه خودی چین ها حیاتی باشد. موج مخاطی از سطح داخلی- عمودی چین صوتی برمی خیزد و هنگامی که به سمت لترال از لبه چین صوتی در طول سطح فوقانی چین عبور می کند قابل مشاهده است. سرعت موج مخاطی با میزان فشار لازم برای تولید فونایشن مرتبط است؛ به طور نرمال این موج تقریبا نیمی از عرض چین صوتی را هنگام فونایشن در NPNL می پیماید. موج صوتی افزایش یافته هنگامی دیده می شود که مخاط به طور غیرنرمال انعطاف پذیر شود، نظیر دژنراسیون پلی پوئید یا هنگامی که فشار هوای ساب گلوتیک افزایش یافته است. به همین ترتیب موج مخاطی به طور نرمال، زمانی بزرگتر از نصف عرض چین برای فونایشن بلند است که فشار هوای ساب گلوت افزایش می یابد. موج مخاطی زمانی کاهش می یابد یا وجود ندارد که مخاط سفت است یا تمایز حداقلی در ساختار لایه ای چین صوتی وجود دارد؛ این وضعیت به طور نرمال با افزایش Pitch و سالخوردگی رخ می دهد. در وضعیت های پاتولوژیک، کاهش یا فقدان موج مخاطی به همراه برخی ضایعات، اسکار یا سولکوس ووکالیس دیده می شود. بسته شدن ناکامل گلوت که از سالخوردگی یا اختلال حرکت ناشی می شود همچنین می تواند به کاهش دامنه ارتعاش و کاهش یا فقدان موج مخاطی منتهی شود.

ادامه مطلب  لیست بهترین مراکز فیزیوتراپی تهران | ازگل

Related posts