بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:آنالیز صدا

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:آنالیز صدا

روش های گوناگونی برای سنجش ارتعاش صوتی وجود دارد .هیچ
تستی وجود ندارد که بتواند به تنهایی درنقش یک استاندارد طلایی
برای مستند ساختن عملکرد چین صوتی به کار می رود .همه تست ها
از محدودیت های قابل ملاحظه ای برخوردارند.به علاوه تغییرپذیری
درهر بیمار به چشم می خورد.بنابراین در بیمارانی که صدای حرفه
ای دارندآنالیز استدراکی به وسیله یک شاهد متبحر و رضایت بیمار با
پیامد صوتی اغلب مفیدترین شاخص های یک مداخله موفق محسوب
می شوند .بسیاری از لارنگولوزیست های آ نالیز ابزکتیو و نیمه
ابزکتیو صدا را مهم تلقی می کنند به ویزه درمورد مستندسازی صدا
قبل و بعد از عمل جراحی .اتفاق نظراندکی پیرامون تست های بهینه
و کارآیی.اهمیت نسبی یا تفسیر آن ها وجود دارد .

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Specifiers

Related posts