بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره

.این اقدام به تامین داده های اضافه بر خصوصیات ارتعاشی منجر خواهد شد.تقارن به منظور زوج گونه چین های صوتی اشاره دارد که تصاویر آ ینه ای یکدیگر طی ارتعاَش گلوتی هستند.هرگونه تفاوت درخصوصیات مکانیکی چین های صوتی =توده تانسیون .انعطاف پذیری لایه سطحی لامینا پروپریا یا مخاط الاستیسیته .پوزیشن یا التهاب همگی می توانند تقارن را تغییر دهند.آسیمتری(عدم تقارن )می تواند به دیس فونی بیانجامد.دامنه ارتعاش به گردش لترال بخش میدممبرانوی چین صوتی ارتعاش اشاره کرد.به طور نرمال این دامنه یک سوم تا یک دوم از عرض چین قابل رویت را تشکیل می دهد.ضایعاتی که برتوده تانسیون انعطاف پذیری چین صوتی اثر می گذارد دامنه را تغییر خواهند داد .پریودیسیته یا نظم سیکل های پی درپی گلوتال با همسان سازی فلاش استربوسکوپ با فرکانس محرز می شود .این تصویر رابه حالت ثابت در می آورد.مشاهده هرگونه حرکت در چین ها بیانگر درجه ای از پریودیسیته است .هرگونه تغییر در تعادل چین های صوتی و ریه ها می تواند به ارتعاش های آپریودیک منجر شود.سیکل های ارتعاشی طی یک فونایشن منفرد می توانند از پریودیک تا آپریودیک تغییر کنند .بنابراین تعیین این الگوی ارتعاشی کاملا پریودیک اکثرا پریودیک اکثرا آپریودیک یا کاملا آپریودیک است اهمیت دارد.انتشار موج مخاطی بر روی سطح فوقانی چین رویت می شود .این به فرکانس و شدت ارتعاش چین صوتی بستگی دارد.ضایعاتی که لایه سطحی لامینا پروپریا را پر می کنندودر نزدیکی لیگامان ووکال قراردارند یا آنرا انفلیتره می کنند کمی توانند موج مخاطی را محدود به مخاط یا بخش سطحی از لایه سطحی لامینا پروپریا معمولا اجازه می دهند موج مخاطی منتشر شود گرچه ممکن است موج کاهش یابدآسیمتریک باشد.سرانجام ضایعات بزرگ و اگزوفیتیک می توانندبه دلیل تغییر شکل گلوت و ایجاد اختلال دربسته شدن آن موج مخاطی را ازهم بگسلانند .موج مخاطی باید از اختلاف فازعمودی جدا شود.اختلاف فاز عمودی به طور اختصاصی به اختلاف زمان بین بسته شدن لب های فوقانی و تحتانی چین های صوتی اشاره کرد.بسته شدن گلوت ممبرانودر کارآیی حنجره اهمیت حیاتی دارد .بسته شدن گلوت در مردان معمولا کامل است در حالی که تا70درصد از زنان به طور نرمال یک شکاف کوچک درخلف گلوت دارند.نوع بستنه شدن را می توان به صورت های کامل .بلند یا کوتاه .شکاف خلفی کوچک یا بزرگ .درزمانند.بیضی شکل .ساعت شنی یا ساعت شنی آسیتمریک توصیف کرد.نوع بسته شدن می تواندبر اثر یک ضایعه .ایجاد اسکار .تانسیون عضلانی و ناهنجارهای نورولوریک تغییر کندش

ادامه مطلب  تخصصی ترین کلینیک گفتاردرمانی در کرج:وقتي پاها بي قراري مي کنند

Related posts