بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره

گرچه استروبوسکوپی حنجره نخستین باردر سال 1878 به وسیله Oertelانجام شداما معاینه استروبوسکوپیک حنجره به تازگی فراگیر شده است.استروبوسکوپی برای ارزیابی الگوهای ارتعاشی چین های صوتی که به دلیل سرعت بالا ی رخداد آ ن ها با چشم غیر مسلح انسان قابل روئت نیستندبه کارمی رود .براساس قانون Talbotشبکیه قادر است درهر ثانیه تنها 5تصویر را تحلیل کند.بنابراین تصاویری که در کمتر از 2/0ثانیه به شبکیه می رسند(5تصویر درثانیه )دوام میابند و به وسیله کورتکس اکولار به دلیل آن که چین های صوتی با سرعت 75تا 1000 سیکل /ثانیه ارتعاش می کنندحتی آ هسته ترین الگوهای ارتعاشی را نیز بدون کمک نمی توان مشاهده کرد.هنگام استروبوسکوپی حنجره به وسیله منبع نوری گزنون دیده می شود.مشخصات نورگزنون به گونه ای است که اجازه می دهد به سرعت روشن و خاموش شود.با این شیوه حنجره دردوره های کوتاهی درمحدو ه 001/0ثانیه مشاهده می شود.سپس این تصاویر کوتاه که از نقاط مختلف بسیاری از سیکل های ارتعاشی به دست می آیندبه یکدیگر ملحق می شوند تا یک حرکت آهسته از بافت درحال ارتعاش حنجره به دست آید.در دستگاهای استروبوسکوپیک مدرن سرعت ارتعاش حنجره به وسیله یک میکروفون حس می شودو برای کنترل سرعت نمونه برداری چشمی از تصویر لارنزیال حرکت می کند.زمانی که سرعت نمونه برداری در فازیکسان با سرعت ارتعاش قرارداردبه نظر می رسد بافت لارنزیال بی حرکت است.استروبوسکوپی مشاهده عملکرد ارتعاشی چین های صوتی راکه با معاینه به وسیله نور ثابت ممکن نیست میسر می کند .همانطور که قبلا نیز شرح داده شد این عملکرد ارتعاشی مسئول تولید صداست.بنابراین معاینه کننده با استفاده از استروبوسکوپی الگوی ارتعاشی نرمال حنجره را تغییر می دهد.سپس می توان اهمیت ضایعه را تعییین کرد.علاوه بر اطلاعاتی که از وضعیت ارتعاش به دست می آ یدمی توان معایناتی که در فرمت ویدئویی ذخیره شده اندرا به منظور مقایسه با معاینات قبلی و انجام مشاوره مورد بازبینی قرارداد.این اطلاعات دقت تشخیص مشکلات صوتی را بیشترمی کند .ایده آل آن است که هر بیماری که از صدایش به طور حرفه ای استفاده می کند یک استروبوسکوپی لارنزیال در شرایطی که سالم است و صداییش خوب است انجام دهد.می توان یافته ها را با منظره چین صوتی در طول وضعیت های دیس فونیک مقایسه کرده و با توجه به تاثیرات الگوهای ارتعاشی برعلت دیس فونی می توان به نتیجه گیری هایی رسید.ضبط معاینات استروبوسکوپی حنجره این امکان را فراهم می آوردکه تغییرات در الگوهای ارتعاشی گلوت طی روزها .هفته ها .و سال ها پیگیری شوند.این روند که معاینه در فواصل نامیده می شود به تعیین تاثیر مداخلات رفتاری .طبی وجراحی بر حنجره کمک می کند می توان تغیرات ایجادشده در یافته های استروبوسکوپیک حنجره را بروی نوار ویدئوی کامپیوتر وکاغذ پرینت شده نشان داد.تفسیر استروبوسکوپی حنجره مستلزم آگاهی از منظره استروبوسکوپیک حنجره سالم است درحالی که با فرکانس ها و شدت های مختلف فونایشن انجام می دهد.داشتن یک فرمت معمول ارزیابی برای رسیدن به یک تفسیر ابزوکتیوتر از این آ زمون سابزکتیوکمک می کند .چک لیست هایسیر استروبوسکوپی حنجره موجودند.معیارهای ارزیابی عبارتند از تقارن .دامنه . پریودیسیته .انتشار موج مخاطی و بسته شدن گلوت .این مشخصات ارتعاشی در سطحی از بلندی راحت و فرکانس تکلم مودال ارزیابی می شوند .در بیمارانی که صدای حرفه ای دارند انجام استروبوسکوپی حنجره زیر فونایشن Pitch زیاد وکم و فونایشن بلند وملایم سودمند است

ادامه مطلب          بهترین کلینیک های درمان موثر لکنت در  ونک 09121623463

Related posts