بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:اسپکترومتری

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:اسپکترومتری

اسپکترومتری یک نمایش قابل رویت از هارمونیک های صوتی
وزمان ترسیم سرو صدا شدت و فرکانس به دست می دهد.
اسپکترومتری تاثیر رزونانس (ساختارفورمانت)وآرتیکولایشن
بروزوز حنجره را نشان می دهد.انالیز اسپکترال می تواند
تغییرات رزونانس را ارزیابی وباهم مقایسه کندودر مستند ساختن
تغییرات صوتی پس از انجام پروسیجرهای جراحی بر روی
فارنکس مفید است .برخی لارنگولوزیست ها آن را وسیله ای
ارزشمند برای استفاده در خوانندگان و دیگربیمارانی که صدای
حرفه ای دارند می دانند.

ادامه مطلب  کلینیک تخصصی اوتیسم سیاوش عطایی 09121623463: آبریزش دهان

Related posts