بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا

افزایش فشارهوای ساب گلوتال .چین های صوتی رابه عقب هل می دهد تا بازشوند.چین های صوتی یا بافت های ریماگلوتال ازپایین تا بالا می شوند(لب تحتانی تا فوقانی )ویک هم گرایی و واگرایی متناوب در ترکیب بندی گلوتال ایجاد می کنند .نیروهای ایروداینامیک ستون هوا وخصوصیات میوالاستیک ذاتی چین های صوتی به ویزه درناحیه پوشش چین صوتی مسئول بازوبسته شدن پی درپی بافت ریما گلوتال هستندکه در ستون هوای درحال خروج از گلوت پالس ایجاد می کند.این انقطاع هایی که براثر فعالیت گلوت دروضعیت پایدار فشار هوای تراشه ایجاد می شودبه تولید صوت می انجامد.
صدای ایجادشده از این منبع درحال ارتعاش کیفیتی وزوزگونه دارد.
فعالیت ارادی عضلاتی که می توانند شدت و فرکانس صدای گلوتال
را پیش از رسیدن به مجرای صوتی سوپراگلوتال تحت تاثیر قراردهند
بیش از پیش به صورت حرفه ای تولید می شود.شدت منبع صدامسقیما به فشار ساب گلوتیک ارتباط دارد.به این معنا که با افزایش فشار ساب گلوتی شدت صدا نیز افزایش می یابد.انسان ها قادرند با دو روش شدت فشار ساب گلوتی و بدین طریق شدت صدا را تغییر دهند.اولین و شاید کارآمدترین روش تعدیل کردن نیروی هوایی است که به خارج از تراشه رانده می شود.این عمل به واسطه عملکرد عضلات شکم وتوراکس به منظور افزایش میزان هوای وارد شده به ریه هاو پس از آن تا قسمتی به واسطه خصوصیات انگشت الاستیک قفسه سینه و تا حدی به واسطه فعالیت عضلات ارادی که سرعت خروج هوا را تعدیل می کنند انجام می شود.این عمل به واسطه عملکرد عضلات شکم و توراکس به منظور افازیش میزان هوای وارد شده به ریه ها و پس از آن تا قسمتی به واسطه خصوصیات بازگشت الاستیک قفسه سینه وتاحدی به واسطه فعالیت عضلات ارادی که سرعت خروج هوا را تعدیل می کنندانجام می شود .درمدارس کلاسیک آواز بر استفاده از کنترل عضلانی برای دست یافتن به این پدیده تاکید می شود.با این حال این اثر همان چیزی است که به استفاده از درصد بیشتری از هوا هنگام آواز خواندن می انجامد .دومین شیوه ای که برای کنترل فشار ساب گلوتی مورد استفاده قرارمی گیرد تعدیل نیروی اداکسیون چین صوتی است.این شیوه کارایی نسبتا کمتری دارد.با افزایش نیروی بسته شدن حنجره به وسیله فعالیت عضلات تیروآیتنویید((TA.لترال کرایکوآیتنوی(LCA)واینتراآرینتوییدIA))مقاومت بیشتری دربرابربازشدن گلوت ایجادمی شود.این مساله به نوبه خود فشار ساب گلوتی را افزایش می دهدکه به افزایش شدت صوت می انجامد.هرچندفرکانس ارتعاش چین صوتی مستقیما ب تانسیون درون سیستم ارتعاشی ارتباط دارد .بنابراین اگرشدت صوت با افزودن تانسیون به سیستم ارتعاشی کنترل شود.فرکانس ارتعاش به صورت غیرعمدی تحت تاثیر قرارمی گیرد .خوانندگانی که به طور حرفه ای کارمی کنندقادرند به وسیله انجام یک سری رفتارهای ارادی .خصوصیات فرکانسی منبع سیگنالی را که از ارتعاش چین های صوتی ایجاد می شود تعدیل کنند.این به واسطه تعدیل های درعملکرد عضلات کرایکوتیروئید (CT)TA.LCA.IAصورت می گیرد.وقتی عضله CTفعال می شودچین های صوتی راطویل می کنددرنتیجه پوشش را به حالت کشیده درمی آوردو فرکانس ارتعاش را افزایش می دهد.کنترل دقیق شدت تانسیون به وسیله ایجاد تعادل بین نیروهای حاصل از انقباض عضله CTدربرابر نیروهای حاصل ازانقباض عضلات TA.LCA.IA.انجام می شودتاچین های صوتی در یک وضعیت مناسب برای فونایشن نگه داشته شوند.انقباض مخالفت نشده عضله CTبه افزایش عرض گلوت منجرمی شود که سیکل ارتعاشی رابه طورمنفی تحت تاثیر قرارخواهدداد.به علاوه کنترل دقیق این مکانیسم اجازه می دهد رجیسترهای صدای آوازی برای یک انتقال ملایم تر بین آنچه خوانندگان آن را نواحی صدای سینه وسر می نامند مخلوط شوند.تغییرات نامناسب و نا متوازن به چیزی می انجامد که شکست های صدایی خواننده می شود.اگرچه این شکست ها درخوانندگانی که به طور کلاسیک تعلیم دیده اند ناپسند جلوه می کند.اما می توان از خاصیت سبک شناختی آ ن ها در تولید صدای خوانندگی تجاری استفاده کرد.احتمالا Yodelپر استفاده ترین تکنیک سبک شناختی است که برای تولید صدای دلخواه از شکست در رجیسترها استفاده می کند.سیگنال های منبع صدا که به واسطه ارتعاش چین های صوتی تولید می شوند.واجدیک سرعت ارتعاشی بنیادین هستند که فرکانس بنیادین نامیده می شود.به علاوه منبع ارتعاش کننده یک طیف غنی از هارمونیک های تولید می کند.هر هارمونی یک مضرب عدد صحیح از فرکانس بنیادی است .مجرای صوتی سوپراگلوتال براساس مشخصات فیزیکی خود شامل شکل و سایز گشودگی در انتهای دیستال نواحی خاصی از طیف هارمونیک منبع را تقویت یا تضعیف می کند .فرکانس های هارمونیکی که تقویت می شوند نواحی فورمانت خوانده می شوند وفرم خروجی از منبع صدا را به صدای تکلم که صدای برقراری ارتباط است شکل می دهند.تعداد چهار تا پنج ناحیه فورمانت مهم درتولید صدای ووکال وجود دارند.دو مورد اول از این نواحی اساسا مسئول تعیین آوا هستند درحالی که نواحی سوم .چهارم وپنجم در اصطلاح به صدا رنگ می دهند و در آن طنین ایجاد می کنند.خوانندگان حرفه ای به ویزه آن هایی که به طور کلاسیک آموزش دیده اند قادرندبا تغییرخصوصیات مجرای صوتی این نواحی فورمانت را تعدیل یا جابجا کنند.هنگامی که با ایجاد تغییرات ارادی در مشخصات مجرای صوتی .نواحی فورمانت سوم تا پنجم در فاصله نزدیک ترین نسبت به هم قرار میگیرند یکدیگررا تقویت کرده و یک حلقه که (فورمانت خواننده )نامیده می شود.تولید می شود .این ناحیه فورمانت در دامنه 2300تا3200 سیکل /ثانیه ترجیحا به وسیله سیستم شنوایی انسان شناسایی می شود و به خواننده اجازه می دهدتا صدایش برتر از صدای ارکستر یا سایر ابزار های موسیقی .شنیده و درک شود .استفاده صحیح از این اصول به یک خواننده حرفه ای اجازه می دهد کارآیی صوتی بالاتری داشته باشد.یعنی خروجی مشعشع شده بزرگتر در عین تلاش فیزیکی کمترعلاوه بر این خوانندگان حرفه ای می توانند باتغییر طول مجرای صوتی به واسطه عملکرد عضلات شکم .توراکس و گردن با تغییر شکل مجرای صوتی به واسطه عملکرد فارنکس .زبان .فک .لب ها و با تغییر سایز دهانه دیستال به واسطه عملکرد فک و لب ها نواحی فورمانت رابه گونه ای تغییردهند که صدایی با کیفیت زیبا و خوشایند برای شنونده تولید شود.هدف کلیه آموزش های صوتی چه تجاری وچه کلاسیک آن است که به فرد یادگیرنده تعلیم دهند.چگونه این زیر مجموعه های صوتی را برا یتولید صدای دلخواه کنترل کندو درنهایت صدای زیبا و دلنشینی داشته باشد

ادامه مطلب  لیست بهترین متخصصین مغز و اعصاب کودک تهران | گلستان

Related posts