بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا

ووکالیزاسیون(تولیدصدا)باهوا یا تغذیه قدرت اغاز می شود.
ریه ها انرزی لازم برای تولید صدا را فراهم می اورند.بدین ترتیب که
جریانی از هوا را درمعرض حنجره (اوسیلاتور)قرارمی دهند.دیافراگم عضلات بین دنده ای پشت وشکم و بازگشت الاستیک دیواره قفسه سینه درمجموع همانند یک کنسرت منظم حین دم وبازدم عمل می کنندتا بتوانند رها سازی هوا را کنترل کنند.خوانندگانی که به طور کلاسیک اموزش دیده اند از عضلات شکم و قفسه سینه برای تنظیم بازدم استفاده می کنند.ان ها در مقایسه با خوانندگانی که طور کلاسیک تعلیم ندیده اندسعی می کننددرصد بیشتری از کل ظرفیت ریه خود را برای تولید صدایی کارامد تر به کار گیرند.این کارایی افزایش یافته برای ارائه کردن ناگهانی هوا به حنجره یک تفاوت کلیدی بین خوانندگان تعلیم دیده و تعلیم ندیده محسوب می شود.
با شل شدن دیافراگم وبازگشت قفسه سینه به حالت استراحت .هوا به سمت چین های صوتی که تقریبا بسته هستند رانده می شود.به دلیل افت سایز عبورهوا از سطح گلوت در مقایسه با سایز عبور هوا از تراشه وساب گلوت .فشاردرناحیه گلوت سقوط می کند درحالی که سرعت ستون هوا افزایش می یابد.خلائی که بر اثر این افت فشار ایجاد می شود.بافت انعطاف پذیر ریماگلوتال مربوط به ناحیه چین صوتی ممبرانو را به طرف یکدیگر می کشد.پس از انسداد در سطح گلوتال ممبرانو.ستون هوایی که از ریه به بالا امده است حرکت خودرابه سمت ناحیه ساب گلوتال ادامه می دهد .
افزایش فشارهوای ساب گلوتال .چین های صوتی رابه عقب هل می دهد تا بازشوند.چین های صوتی یا بافت های ریماگلوتال ازپایین تا بالا می شوند(لب تحتانی تا فوقانی )ویک هم گرایی و واگرایی متناوب در ترکیب بندی گلوتال ایجاد می کنند .نیروهای ایروداینامیک ستون هوا وخصوصیات میوالاستیک ذاتی چین های صوتی به ویزه درناحیه پوشش چین صوتی مسئول بازوبسته شدن پی درپی بافت ریما گلوتال هستندکه در ستون هوای درحال خروج از گلوت پالس ایجاد می کند.این انقطاع هایی که براثر فعالیت گلوت دروضعیت پایدار فشار هوای تراشه ایجاد می شودبه تولید صوت می انجامد.

ادامه مطلب  لیست بهترین مراکز بینایی سنجی تهران | شهرک صدرا(جهادگران)

Related posts