بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:دایورژن تراکئوازوفاژیال و جداسازی لارنگوتراکئال

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:دایورژن تراکئوازوفاژیال و جداسازی لارنگوتراکئال

دایورژن تراکئوازوفاژیال را Lindamenدرسال 1975شرح داد.این پروسیجربرای کنترل آسپیراسیون مزمن با هدف کنترل آسپیراسیون برای یک دوره نامعین ابداع شد در حالی که با حفظ حنجره و یکپارچگی اعصاب ریکارنت لارنژیال همراه بود.این پروسیجر به گونه ای طراحی شد که برگشت پذیر باشد و عملکرد سالم محافظتی حنجره بازگردد.دایورژن تراکئوازوفاژیال با تقسیم افقی تراشه در چهارمین و پنجمین حلقه های تراشه صورت می گیرد.سگمان پروکسیمال تراشه با آناستوماز end-to-sideبه دهانه مری قدامی متصل می شود.سگمان دیستال تراشه برای ایجاد تراکئوستوما مورد استفاده قرار می گیرد.جداسازی لارنگوتراکئال به عنوان یک پروسیجر جراحی مشابه برای کنترل آسپیراسیون مزمن در سال 1976شرح داده شد.جداسازی لارنگوتراکئال برای بیماران مبتلا به آسپیراسیون مزمنی طراحی شد که قبلا تحت high tracheotomyقرار گرفته بودند:پروسیجری که از برقرار ساختن یک آناستوموز تراکئوازوفاژیال آنگونه که در دایورژن تراکئوازوفاژیال انجام می شود ممانعت به عمل می آورد.
جدا سازی لارنگوتراکئال با تقسیم افقی تراشه بین دومین وسومین حلقه تراشه یا هم تراز با تراکئوتومی در حال خروج انجام می شود.لبه های پروکسیمال تراشه به صورت قدامی – خلفی به هم بسته می شوندتا یک بسته ایجاد شود.بستن تراشه با کمک عضلات چرخانده شده استرنوهایوئید محکم می شود.سگمان دیستال تراشه برای ایجاد نراکئوستوما به کار می رود.نوعی تعدیل بر روی دایورژن تراکئوازوفاژیال صورت گرفته است.بدین ترتیب که با برداشتن نیمه تحتانی غضروف کرایکوئید و وجه قدامی اولین و دومین رینگ تراشه یک فلاپ تراکئال قدامی ایجاد می شود.این تعدیل منجر به شکل گیری فلاپی می شود که امکان دایورژن تراکئوازفاژیال را در بیمارانی که قبلا تحت تراکئوتومی قرار گرفته اند فراهم می کند.این تعدیل ممکن است برگشت پذیری پروسیجر را با خطر مواجه سازد.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج اندیشه خیابان آزادی فرعی سیمرغ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts