بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک

Grayو همکارانش .شناسایی محتویات ناحیه غشای پایه و لامیناپروپریا را اغاز کرده اند.
ناحیه غشای پایه یک ناحیه پیچیده است که اتصال اپی درم به
لایه سطحی لامینا پروپریا را برقرار می کند.
این قسمت .منطقه ای از چین های صوتی انسان است که متحمل نیروهای منحرف کننده عظیمی می شود که به هنگام ارتعاش چین های صوتی تولید می شوند.نیروهای منحرف کننده بیش از حد می توانندموجب از هم گسیختگی ناحیه غشای پایه وپیدایش انفیلتراسیون در ناحیه شود.
این فرایند درشکل گیری ندول درچین های صوتی اهمیت دارد.درلایه سطحی لامینا پروپریا رشته های کلازن نوع VII,IIIبه هم بافته شده اند .این ارایش .ناحیه غشای پایه را به لایه سطحی لامینا پروپریا تثبیت می کند و با این حال اجازه می دهد کش امدن پاسیو حین ارتعاش صورت پذیرد.
از انالیز ایمونوهیستوشیمیای نیز برای مطالعه ناحیه غشای پایه وماتریکس خارج سلولی لامینا پروپریا استفاده شده است.دروضعیت های بیمارگونه ای که به لحاظ بالینی با ندول های چین صوتی ارتباط دارد.ناحیه غشای پایه به مقدارزیادی تعریض می شود.
دررضایعاتی که به لحاظ بالینی .پولیپ خوانده می شوندکلازنVIدرناحیه غشای پایه به ظاهرکمترازمقداری است که دروضعیت سلامت دیده می شود.احتمال دارد این ضعف نسبی بیماران را نسبت به ایجاد پولیپ حساس کند.

ادامه مطلب  لکنت شکن خانگی 09121623463 | http://instagram.com/siavash_ataee | در بزرگراه یادگار امام خیابان گلریز

Related posts