بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک

صدا یک شاخص بی نهایت حساس از وضعیت عاطفی و سلامت عمومی است.بنابراین هنگام ارزیابی حرفه صوتی با یک اختلال صدا
.بایدتمام بدن و روان راموردتوجه قرارداد.بدن به خودی خود یک ابرازصوتی وحنجره حساس ترین قسمت این ابراز است.عملکردتغییر
یافته تقریبا درهرناحیه ازبدن حرفه ای صوتی می توانند به تغییرات صوتی منجرشود.بنابراین باید حنجره به عنوان یک ماهیت جداگانه
موردارزیابی قرارمی گیرد.
تولید صدا به هرنوع محتاج یک منبع نیرو .یک ویبراتوراست ومجرای صوتی سوپراگلوتال(قسمت سوپراگلوتال فارنکس.حفره دهان وحفره بینی به طوربالقوه)رزوناتوری است که صدا را درقالب کلمات و اوازشکل می دهد.
هرگونه تغییر در هریک از این سه سیستم برصدا اثر می گذاردوباید به عنوان یک واحدهنگام ارزیابی بیمارانی که صدای حرفه ای دارند مورد توجه قرارمی گیرد.
چین های صوتی انسان در درون حنجره .ساختارهای منحصربه فرد ی هستندکه در سایرگونه های حیوانی نظیر ان ها یافت نمی شود.
Hiranoوهمکاران وی مفاهیمی از ساختارلامینارچین صوتی انسان ارائه کرده اند.وتئوری cover-bodyرا که مربوط به ارتعاش چین های صوتی است شرح داده اند.
چین های صوتی با لایه ای از اپی تلیوم سنگ فروشی مطبق پوشیده می شوند.
بافت زیراپی تلیال .یعنی لامینا پروپریا به سه قسمت سطحی .میانی.و عمیق تقسسیم می شود.لایه سطحی اغلب فضای Renikeخوانده می شوندو از فیبرو بلاست هایی تشکیل یا فته ا ست که با تولیدپروتئین هایی در شکل گیری ماتریکس اکستراسلولاربافت همبند شل نقش ایفامی کنند.
لایه میانی از رشته های الاستین ولایه عمقی عمدتا از رشته های کلازن ساخته شده است.رشته های کلازن از لایه عمقی با عضله تیرواریتنویید زیرین خود درهم امیخته و بدنه اصلی چین صوتی را تشکیل می دهد.
براساس تئوریcover-bodyکه به ارتعاش چین های صوتی مربوط می شود.در واقع پوشش از اپی تلیوم رویی به علاوه لایه سطحی لامینا پروپریا ساخته می شوند.لایه های میانی و عمقی لامینا پروپریا به عنوان لیگامان صوتی شناخته می شوندو بدنه ازعضله تیروایتنویید تشکیل یافته است.

ادامه مطلب  تخصصی ترین گفتاردرمانی درکرج:نحوه برخورد با کودکان عصبی!/ چگونه با کودکان پرخاشگر رفتار کنیم؟

Related posts