بهترین مرکز توان بخشی در کرج:میوکلونوس

بهترین مرکز توان بخشی در کرج:میوکلونوس

میوکلونوس اکولوپالاتولارنگوفارنژیال اختلال ناشایعی است که با انقباضات ریتمیک کام نرم فارنکس وحنجره با سرعت یک یا دو انقباض در ثانیه مشخص می شود. این وضعیت ممکن است فقط کام نرم یا تمام لارنگوفارنکس و حتی چشم ها را درگیر کند وبراثر وجود ضایعه در مسیر تگمنتال مرکزی ایجاد می شود.این وضعیت سبب می شود صدا حالت متلاطم پیدا کند و با هیپرنازالیته متناوب ادا شود.می توان کام و چین های صوتی راباتزریق سم بوتولینیوم با هدف کاهش شدت انقباضات تحت درمان قرار دادوبا این روش از شدت علایم کاست.

ادامه مطلب  کلینیک کاردرمانی ویژه سکته مغزی - فلج مغزی - درد -محدودیت حرکتی 02634471795، فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۵

Related posts