بهترین مرکز توان بخشی در کرج:نقایص سیستم اکستراپیرامیدال

بهترین مرکز توان بخشی در کرج:نقایص سیستم اکستراپیرامیدال

نقایص سیستم اکستراپیرامیدال به وسیله کنترل غیرنرمال حرکتی نظیر تانسیون نامناسب یا بیش از حد عضلانی، ترمور و انقباض های اسپاسمودیک غیرارادی ایجاد می شوند. این نقایص از نظر یک اتولارنگولوژیست به صورت زور زدن صوتی، ایست های صدا، شکست های Pitch و ناپایداری Pitch تظاهر میکند.دیس فانکشن ایجاد شده ممکن است به صورت کانونی، ناحیه ای یا ژنرالیزه خود را نشان دهد. علاوه بر مشکلاتی که بر اثر تومورها یا تروما ایجاد می شود، سیستم اکستراپیرامیدال نیز بر اثر وضعیت هایی با اتیولوژی نامشخص نظیر بیماری پارکینسون، ترمور و دیس تونی دچار اختلال می شود.

ادامه مطلب  بهترین گفتار درمانی در کرج:بیماری پارکینسون

Related posts