بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:سرفه

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:سرفه

رفلکس محافظتی مهم دیگر حنجره، سرفه است که سبب به خارج پرا شدن موکوس و مواد خارجی از ریه می شود. سرفه می تواند به عنوان یک عمل اختیاری یا به عنوان یک پاسخ رفلکسی نسبت به تحریک حنجره یا رسپتورهای ریه ایجاد شود. رفلکس سرفه طی خواب مهار می شود بنابراین با عمیق تر شدن مراحل خواب، محرک قوی تری برای ایجاد سرفه لازم است. سرفه در خواب عمیق نمی تواند ایجاد شود مگر آن که عامل محرک ابتدا باعث سبک تر شدن خواب فرد شود.
اولین فاز سرفه ، فاز دمی است. حنجره باز و عریض می شود تا یک دم سریع و عمیق انجام شود. در سرفه ارادی، شدت تلاش برای دم، بسته به قدرت مورد نظرسرفه متغیر است. فاز دوم فشارنده است که بسته شدن محکم گلوت و فعالیت قدرتمندانه عضلات بازدمی را موجب می شود. کارایی سرفه با اختلال عملکرد گلوت، مختل می شود. در نهایت حنجره به طور ناگهانی با زو عریض می شود که حاصل آن عبور سریع جریان هوا، با سرعت 10 لیتر درثانیه رو به خارج است. سرفه نقش مهمی در تمیز کردن تراکئوبزونشیال و باز نگه داشتن راه های هوایی تحتانی ایفا می کند. سرفه غیرطبیعی را می توان یک مشکل بالینی جدی قلمداد کرد که با فعالیت نرمال روزمره منافات دارد و کیفیت زندگی را مختل می کند.

ادامه مطلب  فراخوان و ثبت نام پزشکان همکار طرح پزشک خانواده انجام شد.

Related posts