بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:لکنت

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:لکنت

لکنت یک اختلال نورولوژیک است. به دلیل آن که پدیده شناسی لکنت شامل استفاده غیرطبیعی ، غیرارادی و نامناسب عضلات مولد گفتار و در نتیجه روان نبودن کلام است،بنابراین بهتر است به عنوان یک اختلال حرکتی در نظر گرفته شود. حرکات غیرطبیعی و غیرارادی task specific هستند و ممکن است حرکات، تکرارشونده و استرئوتایپی باشند. لکنت در سه زیر مجموعه از گفتار رخ می دهد: مربوط به تنفس ، مربوط به فونایشن و مربوط به آرتیکولایشن . لکنت در نتیجه افزایش تانسیون در این سه زیر مجموعه ایجاد می شود و باعث حرکت بسیار سریع و بسیار دور عضلات می شود. این تانسیون افزایش یافته در عضلات به ایجاد وضعیت هایی می انجامد که بیش از انتظار طول می کشند یا در حرکات تکرار شونده و سریعی از همان وضعیت هستند. ممکن است بیماران اساسا سیستم های فوکال (مربوط به فونایشن، مربوط به تنفس یا مربوط به آرتیکولایشن) داشته باشند یا علامت اتولوژی سگمنتال شامل دو یا سه ناحیه داشته باشند. به علاوه ممکن است سایر عضلات کرانیال به طور نادرست منقبض شوند؛ از جمله پلک ها و سایر عضلات مربوط به بیان چهره. در یک گزارش، لکنتی که پس از آن، دیس تونی باز شدن فک ایجاد شده، شرح داده شده است.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سیاوش عطائی کرج 09121623463 Relationship to International Classification of Sleep Disorders

Related posts