بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:معیارهای منبع الکتروگلوتوگرافی

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:معیارهای منبع الکتروگلوتوگرافی

الکتروگلوتوگرافی (EGG) هدایت سیگنال الکتریکی کم فرکانس را در عرض گردن، بین دو الکترود سطحی اندازه گیری می کند. هدایت سیگنال با ارتعاش چین های صوتی تغییر می کند؛ هنگامی که چین های صوتی با یکدیگر برخورد می کنند، کنداکتانس افزایش می یابد و تراسه حاصل، شیب مثبت دارد. با جدا شدن چین های صوتی از هم، کنداکتانس کاهش می یابد و تراسه، شیب منفی پیدا می کند. تراسه ها درجه تماس را نسبت به بقیه سیگنال نمایش ی دهند بنابراین حداکثر تماس ، نشان دهنده بسته شدن کامل چین صوتی نیست. شکل موج به صورت بالقوه برای تشریح الگوی ارتعاش چین صوتی معنادار است. Bake و Orlikoff خلاصه ای از مجموعه شکل های EGG و سیکل های گلوتیک مربوط به آن ها را تهیه کرده اند. معیارهای ویژه ای شامل افزایش تماس، کاهش تماس و خارج قسمت های سرعت، طی سال ها پیشنهاد شده اند اما برخی از محققان اعتبار آن ها را زیر سوال برده اند.
ناهنجاری های سیگنال در EGG همیشه نتیجه ای از از ناهنجاری های حرکت چین صوتی نیستند؛ ممکن است سیگنال بر اثر قرار دادن الکترودها، حرکت حنجره حین فونایشن، بی نظمی های بافت گردن و پل های موکوسی تحت تاثیر قرار گیرد. حتی با وجود این محدودیت ها، بازهم EGG یک معیار ایده آل از فرکانس بنیادی است و برای مطالعه ارتعاش چین صوتی بدون هرگونه تاثیر بر ساختارهای سوپراگلوتیک یا شکل دادن آن ها یک فرصت بی نظیر فراهم می کند.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج سهرابیه فرعی محبی – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts