بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:وضعیت قرارگیری چین های صوتی

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:وضعیت قرارگیری چین های صوتی

فونایشن نیازمند برقراری یک ارتباط اساسی بین شکاف بین لبه های سطح مدیال چین های صوتی و جریان هوای بازدمی است. چین های صوتی باید به اندازه کافی به هم نزدیک باشند تا جریان هوا باعث نوسان آن ها شود. اگر شکاف بیش از حد عریض باشد، کیفیت صدا نفسی یا آفونیک خواهد بود و تنها صدای توربولان بدون صدای پریودیک ایجاد خواهد شد. چنانچه جریان هوا بیشتر باشد، ممکن است شکاف عریض تر باشد؛ برعکس، جریان هوای کم به شکاف باریک تری نیاز دارد. در صورتی که چین های صوتی خیلی محکم درمقابل هم قرار گیرند به فشار بیش از حد نیاز است و فونایشن ، صدایی با زور ایجاد می کند یا حتی ممکن است فونایشن ممکن نباشد. می توان فونایشن را به صدای تولید شده به وسیله هوای آزاد شده از یک بادکنک تشبیه کرد. می توان با تغییر فشار وارد بر گردن بادکنک، pitch و حجم صدای ایجاد شده را تغییر داد.هرچه هوای داخل بادکنک بیشتر باشد، صدا بلندتر است. چنانچه فشار وارد بر گردن بادکنک به قدری زیاد باشد که جریان هوا را قطع کند، صدا نیز متوقف خواهد شد. با کاستن از فشار مسدود کننده، صدا با روند رو به افزایشی توربولان می شود.

ادامه مطلب  مرکز فیزیوتراپی تخصصی کودکان در البرز|گفتار توان گستر09121623463

Related posts