بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:ضایعات مخچه ای

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:ضایعات مخچه ای

ضایعات مخچه ای سبب اختلال در هماهنگی فعالیت عضلات می شوند.مشکلات بیماران عمدتا ژنرالیزه است نه کانونی. تکلم scanning به عنوان مشخصه ای از درگیری مخچه شناخته می شود. همچنین ممکن است بیماران دچار vocal strain شوند که تا حدی به دیس فونی اسپاسمودیک شباهت دارد اما آن ها همواره مشکلاتی همراه با دیزآرتری هم دارند. تشخیص با توجه به وجود علایم فیزیکی همراه، نظیر intention tremor، دیس دیادوکوکینزی، دیس متری، آتاکسی و نیستاگموس داده می شود.

ادامه مطلب 

Related posts