بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:ضایعات ساقه مغز

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:ضایعات ساقه مغز

ضایعات ساقه مغز به فلج شل می انجامد. به دلیل نزدیکی زیاد هسته های حرکتی به این ناحیه، ضایعات ایجاد شده به درگیری منفرد اعصاب کرانیال منجر نمی شوند. سکته ها و تومورهای ساقه مغز سبب دیس فانکشن شدید مرتبط با فلج حنجره، فارنکس یا زبان و نقایص حسی همراه با آن می شوند.

ادامه مطلب  گفتار درمانی خوب در کرج:دامنه ارتعاش

Related posts