بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارینگولوژی:محدودیت

بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارینگولوژی:محدودیت

محدودیت اصلی این تکنیک آن است که انتقال نور وبزرگ نمایی تصویر آن در سطحی پایین تر از اندوسکوپ ریجید قرار دارد.همچنین در حواشی تصویر بهم خوردگی وجود دارد. تفاوت هایی که از نظر شفافیت بهم خوردگی تصویر بین اندوسکوپ ریجید وفلکسیبل وجود دارد .اغلب یک trade- offبین فوکوس کافی و عدم انطباق فیبر نوری وجود دارداز این رو هنگامی که تصویر در فوکوس (میزان)قراردارد یک moireیا اثر لانه زنبوری ایجاد می شود که با نرم افراز edge-detectionدرسیستم های تصویر برداری دیجیتال افزایش می یابد.گرچه تکنولوژی رو به پیشرفت است اما معاینات هنوز معادل هم نیستند. به علاوه بسیاری از بیماران معاینه فلکسیبل را تهاجمی تر از ریجید می دانند:چرا که با مخاطراتی همچون خونریزی از بینی عوارض جانبی ماده بی حس کننده و واکنش وازوواگال همراه است.
تکنیک
اندوسکوپ فلکسیبل به طور تیپیک پس از استعمال یک بی حس کننده موضعی و یک منقبض کننده عروقی به کار می رود. می توان آن را از مئاتوس میانی یا در امتداد کف بینی عبور داد. مسیر بالاتر هنگام معاینه ورودی ولوفارنژیال ارجحیت دارد اما هر دو مسیر برای مشاهده حنجره معادل هم هستند.
رفع اشکال
همانند اندوسکوپ ریجید یک معاینه کیفی خوب به معنای آن است که تصویر میزان باشد به اندازه کافی بزرگ باشد تا ضایعات کوچک را نشان دهد و به قدر کافی روشن باشد تا بتوان جزییات را مشاهده کرد اما نه آنقدر روشن که جزییات محو شوند.درآندوسکوپ فلکسیبل می توان به آسانی فیلد مشاهده را تغییر داد اما گاهی اوقات به سختی می توان با نور بهینه برای رویت جزییات ارتعاش اندوسکوپ را به قدر کافی به چین های صوتی نزدیک کرد. معمولا وقتی بیماران به خوبی از پروسیجر آگاه شوند احساس کنند برکار کنترل دارند(به طور مثال بدانند اگر بگویند کافی است پاسخی خواهند شنید)وبی حسی کافی دریافت کنند اجازه می دهند تا معاینه کاملی صورت گیرد.

ادامه مطلب  بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:نارسایی در کسب صدای تراکئوازوفاژیالا

Related posts