بهترین گفتار درمانی درکرج:لبه های چین صوتی

بهترین گفتار درمانی درکرج:لبه های چین صوتی

شکل لبه چین صوتی را می توان براساس دومقیاس امتیاز دهی کرد:مستقیم /سست و خشن/ نامنظم. همراه با امتداد مستقیم/ سست باید ناهنجاری ها را بیشتر تشریح کرد نظیر محدب یا مقعر، به همراه میزان انحراف. تقعر معمولا با عنوان خمیدگی توصیف می شود.

ادامه مطلب  لکنت شکن کانادایی ورژن یک easy speech |شندآباد

Related posts