بهترین گفتار درمانی در کرج:بیماری پارکینسون

بهترین گفتار درمانی در کرج:بیماری پارکینسون

براساس معیار های تشخیصی بیماری پارکینسون وجود حداقل دو مورد از موارد زیر لازم است :ترمور درحال استراحت ریجیدیته برادی کینزی یا ازدست رفتن رفلکس های وضعیتی .بیماری پارکینسون یک سندرم اکستراپیرامیدال است که بر اثرمرگ سلولی در ماده خاکستری اتفاق می افتد.پارکینسون ممکن است ایدیوپاتیک یا ثانویه به مصرف دارو ها آنسفالیت سکته سموم تومور یا ترومای سر ایجاد شود.بیماران به طور تیپیک چهره ای فلات و وضعیت قرارگیری غیر طبیعی دارند.هنگامی که بیماردر استراحت به سر می برد اغلب در قسمت های دیستال اندام و لب ها ترموروجود دارد.ترمور<<پول شمردن>>در دست ها به طور تیپیک وجود دارد.ناهنجاری های گفتار دربیماری پارکینسون تقریبا همه جایی است وبا نقایصی درآرتیکولایشن و ادای صدا تظاهر میکند.بیماران مبتلا به یک دیزآرتری هیپوکینتیک هستند(45%بیماران)به همراه دامنه کاهش یافته آرتیکولایشن برای lingualهاوlabialها.همچنین بلندی صدای آن ها کاهش یافته و مونوپیچ شده است و نارسایی عروضی به دلیل کمبود حضور هوا در دستگاه صوتی (مولد صدا)دارند که این مساله به واسطه کاهش جریان هوا از یک مکانیسم دمیدن برادی کینتیک ناشی می شود.چین های صوتی ممکن است حالت آداینامیک یا خم شده داشته باشند.این بیماران هنگام تست یک shimmerوjitterافزایش یافته یک کاهش نسبت هارمونیک /سروصدا و یک ترمور از خود بروز می دهند.بیماران مبتلا به پارکینسون باشیوع کمتر اثرغالب سفتی حنجره را تجربه می کنند ولذا صدایی تولید می کنند که بازور ادا می شود شکست های مکرری درآن وجود دارد و به صدای بیماران مبتلا به دیس فونی اسپاسمودیک شبیه است.در بیماران مبتلا به این سندرم معمولا صدادر حد قابل توجهی دچار اختلال نمی شود اما ممکن است به دلیل ناتوانی در بلع ارادی آب دهان بیماران جاری باشد.بیماران پارکینسون ممکن است با دیس فانکشن سیستم عصبی اتونوم یا نارسایی در عملکردهای سوپرانوکلئار همراه باشد.سندرم هایی که به پارکینسون اضافه می شوند عبارتنداز فلج پیش رونده سوپرانوکلئار(psp)وآتروفی چند سیستمی وآتروفی چند سیستمی (MSA).در MSAیک نارسایی سیستم اتونوم به همراه هیپوتانسیون ارتوستاتیک ایمپوتنس دیس فانکشن اسفنکتروآنهیدروزوجود دارد.یک فرم از MSAبا عنوان سندرم Shy-Draggerشناخته می شود.این بیماران دچار نارسایی درابداکسیون چین های صوتی هنگام عمل دم هستند که هنگام خواب بدترمی شود.بسیاری از آنها نیازمند تراکئوتومی برای حفظ راه هوایی خود هستند.پیشرفت MSAممکن است سریع باشد وبه مرگ ختم شود.
سایکوژنیک تمارض و ترکیبی
اختلالاتی در صدا که منشا روانپزشکی دارند می توانند تمام مواردی که قبلا گفته شد را تقلید کنند از این رو افتراق آنها از اختلالات نوروژنیک صدا بسیار مشکل است.آفونی کامل در اغلب موارد براثر یک اختلال تبدیلی ایجاد می شود.

ادامه مطلب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

Related posts