بهترین گفتار درمانی در کرج:تقارن

بهترین گفتار درمانی در کرج:تقارن

تقارن به درجه ای اشاره دارد که در آن، چین های صوتی حین ارتعاش به صورت تصاویر آینه ای یکدیگر در می آیند. این پارامتر برای تشریح تقارن زمان بندی باز شدن، بسته شدن و وضعیت بسته به کار می رود. چین های صوتی باید در یک زمان در خط وسط به هم برسند و از هم دور شوند.هر زمان که ممکن باشد باید عدم تقارن توصیف شود،مثلا «Excursion چین سمت راست با تاخیر و بعد از چین سمت چپ رخ می دهد»یا «چین ها در زمان پایان عمل، نامتقارن هستند».بسته به مقیاس سنجش می توان پارامتر را امتیاز دهی کرد؛ برحسب درصدی از معاینه که طی آن ارتعاش نامتقارن است یا برحسب درجه عدم تقارن. ارتعاش نامتقارن سبب مطرح شدن سوالاتی پیرامون تفاوت ها در خصوصیات مکانیکی یا وضعیت نورولوژیک بین چین ها می شود. تفاوت ها بین چین های صوتی در موقعیت، توده، تانسیون، الاستیسیته یا ویسکوزیته باید بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرند.

ادامه مطلب  مرکز آسیب شناسی کودکان بیش فعال |گفتار توان گستر09121623463

Related posts