بهترین گفتار درمانی در کرج:ضایعات عصب محیطی

بهترین گفتار درمانی در کرج:ضایعات عصب محیطی

صدمات عصب محیطی موجب پارالیزی و پارزی می شوند. تا همین اواخر، باور عمومی بر این قرار داشت که می توان یک ضایعه خاص عصبی را با مشخص کردن موقعیت چین صوتی فلج شده و شناسایی چرخش حنجره تعیین کرد. اکنون مشخص شده است که نام گذاری های سنتی برای وضعیت چین های صوتی (مثلا اینترمدیایت، پارامدیان و کاداوریک) به میزان کافی ترکیب بندی گلوت را مشخص نمی کنند و فاصله چین های صوتی از خط وسط، یک شاخص قابل اعتماد برای تشخیص مکان ضایعه نیست. تاثیر یک ضایعه منفرد بر روی عصب لارنژیال فوقانی بر تراز چین های صوتی و چرخش گلوت نیز مورد بحث و اختلاف نظر است. برخی مؤلفین از چرخش گلوت به سمت ضایعه در بیماران دچار فلج یک طرفه عضله کرایکوتیروئید خبر داده اند؛ اگرچه شواهد زیادی نشان می دهند عضله کرایکوتیروئید تاثیر چندانی بر جهت گیری فضایی چین صوتی یا تمام گلوت ندارد. واریاسیون های ترکیب بندی گلوت که در بالین مشاهده می شوند، اساسا به وسیله وسعت ضایعه عصبی (کامل یا ناکامل) و وسعت و صحت رژنراسیون عصبی تعیین می شوند. اطلاعاتی که اخیرا از ساختار مفصل کرایکوتیروئید به دست آمده حاکی از آن است که دو غضروف به صورت یک نقاب عمل می کنند، مشابه دسته سطل ، با حرکت ترجمانی اندک. بنابراین فلج یک طرفه عضله ممکن است قدرت حرکت در طول قوس چرخش را کاهش دهد اما اثر افتراقی بر روی چین های صوتی ندارد.

ادامه مطلب  فاکتور ضد هموفیلی |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اوقافی 09121623463

Related posts