بهترین گفتار درمانی در کرج:لارنگولوژی:واسکولاریته

بهترین گفتار درمانی در کرج:لارنگولوژی:واسکولاریته

چین های صوتی هنگام معاینه عموما به رنگ مروارید سفید هستند. سرخی سراسری در بافت ، اریتم یا پرخونی تلقی می شود. در صورتی که مویرگ ها قابل رؤیت باشند، در امتداد لبه آزاد چین های صوتی دیده می شوند. رگ هایی که به طور غیرطبیعی متسع و پیچ خورده هستند، اکتازی مویرگی یا میکروواریس خوانده می شوند و ممکن است به عنوان مناطقی از سفتی جلوه کنند یا خطر خونریزی داشته باشند. خونریزی وقتی اتفاق می افتد که سلول های خونی به مقدار کافی از یک رگ خونی خارج شوند تا یک رنگ آمیزی منتشر در چین های صوتی ایجاد شود.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts