بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:کنترل pitch

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:کنترل pitch

نغییرات ایجاد شده در طول و کشش چین صوتی برای کنارل فرکانس بنیادی ارتعاش چین صوتی به کارمی رود تا انحناهای داینامیک صوت تولید شوند.این گونه تعدیل ها شامل کنترل ظریف حرکتی می شود.در دامنه های پایین تر صوتی انقباض عضله تیروآریتنویید منجر به کاهش pitchمی شود زیرا کشش را درپوشش صوتی کاهش می دهد.در طول مدت انقباض عضله کرایکوتیروئید که موجب افزایش طول وکشش می شود.افزایش انقباض عضله تیروآریتنویید منجر به افزایش pitchمی شود.انقباض عضله کرایکوتیروئید درغیاب فعالیت عضله تیروآریتنویید عموما به عنوان مکانیسم falsetto پذیرفته می شود.اندازه و خصوصیات فیزیکی حنجره تعیین کننده دامنه pitchتولید شده است.یک کودک حنجره کوچک تر و دامنه pitchبالاتری در مقایسه با یک فرد بالغ دارد.هنگام بلوغ در پسران افزایش سریع اندازه حنجره موجب ناپایداری در کنترل pitchتا زمانی می شود که سازگاری با وضعیت آناتومیک جدید اتفاق افتد.اندازه تنها عامل تعیین کننده دامنه pitchنیست چرا که شاهد هستیم با افزایش سن از دست رفتن الاستیسیته و افزایش استخوانی شدن لامینای تیروئید منجر به افزایش pitchمی شود.پایین ترین pitchدر مردان جوان تولید می شود که چین های صوتی انها طویلتر و سنگین تر از زنان است و در مقایسه با مردان مسن تر کمپلپانس بیشتری دارد.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج مهرویلا میدان امام خمینی فرعی میرعماد – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts