بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:رزونانس

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:رزونانس

صدای خام تولید شده به وسیله گلوت مستقل از سایر قسمت های مجرای صوتی به صدای انسان شباهتی ندارد بلکه خشن و تا حدی شبیه صدای غاز است.صدای حاصل از فونایشن به دلیل رزونانس ایجاد شده در قفسه سینه راه هوایی فوقانی و جمجمه مشخصات صدای انسان را به دست می آورد.رزونانس عبارت است از طویل شدن تقویت شدن و فیلتر شدن صدا به واسطه القای ارتعاش سمپاتیک فرکانس های صوتی که با رزونانس افزایش می یابند فورمانت نامیده می شوند.فارنکس به خودی خود رزونانس ایجاد نمی کند زیرا جداره های آن به دلیل کمپلیانس زیادی که دارند نمیتوانند از ارتعاش سمپاتیک پشتیبانی به عمل آورند.در واقع ساختار رزوناس کننده اصلی در فارنکس همون ستون هوایی است که درون فارنکس قرار گرفته است.طول مجرای صوتی و موقعیت سگمان های انقباض یافته تامین کننده مشخصات فرکانس های رزونانس هستند که به وسیله هر صوتی که وارد مجرا شود(چه از منشا گلوت و چه از منشا حنجره مصنوعی )برانگیخته می شوند. این فرکانس های رزونانت فورمانت خوانده میشوند.رزونانس با تغییر شکل و حجم فارنکس با بالارفتن یا پایین آمدن حنجره با حرکت زبان یا موقعیت فک ویا با تغییر میزان انتقال صوت از طریق نازوفارنکس و بینی کنترل می شود. تمرین صوتی برای آواز خواندن actingیا سخنرانی در جمع عمدتا بر پالایش و افزایش رزونانس متمرکز است. هدف تولید بلند ترین و دلنشین ترین صدای ممکن با حداقل زور یا فشار بروی حنجره است.

ادامه مطلب  لیست بهترین مراکز گفتاردرمانی تهران | بهمنیار

Related posts