تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:تاریخچه تکلم بدون حنجره

تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:تاریخچه تکلم بدون حنجره

همانگونه که انتظار می رود،تاریخچه تکلم بدون حنجره به موازات تاریخچه لارنژکتومی توتال قدمت دارد و همانند ه جد و جهد دیگری در پزشکی با نواوری و زیبایی همراه بوده است.در اوایل قرن نوزدهم،درمان بیماری های لارنژیال در ابتدای راه قرار داشت.تراکئوستومی به خوبی درک شده بود و به طور مکرر برای درمان laryngeal phthisis  به کار می رفت.این اصطلاح برای توصیف هر گونه تغییر مزمن در حنجره به کار می رود که ممکن است  consumption یا مرگ را به هر صورت همراه اورد.اولین مشاهدات مستقیم حنجره حتمالا در سال 1743 صورت گرفت اما چندان گسترده نبود،تا زمانی که manuel Garcia در سال 1855 لارنگوسکوپی غیر مستقیم را تشریح کرد.ارزیابی و درمان غالبا به صورت همزمان صورت میگرفت چرا که تیروتومی تا ربع اخر قرن 19 پروسیجر انتخابی برای بیماری حنجره محسوب می شد.تولید صدا بسیار کم شناخته شده بود،اما توصیفاتی که از حنجره به عنوان جایگاه فونایشن صورت گرفت به سال 1791 باز می گردد.در سال 1858 ، brucke Wilhelm von  پس از انکه مشاهده کرد اصوات به کار رفته در تولید کلام تماما از حنجره خارج نمی شوند،پایه های تکلم بدون حنجره را مشخص کرد.brucke  با استفاده از یک ((موقعیت یاب صدا))شبیه استتوسکوپ ،از صداهای مختلف و موقعیت معلوم ان ها در مجرای تنفسی فوقانی ،کاتالوگ تهیه کرد.

سال بعد،با ارائه اولین حنجره مصنوعی،گواهی بر مشاهدات brucke به دست امد.در سال 1859 johann nepomuk czermak  از یک پروتز برای بازگرداندن فونایشن یک دختر جوان با استنوز کامل حنجره استفاده کرد.این پروتز که به وسیله  brucke  مدل سازی شده بود،هوا را به وسیله راهی از لوله نازوتراکئال ،از محل تراکئوستومی ان دختر به فارنکس هدایت میکرد.همانند بسیاری از وسایل اولیه ،ارتعاش هوا به وسیله یک reed ایجاد می شد.czermak  پس از انجام پروسیجر مشاهده کرد بیمارش تنها قادر است صدایی با حجم کم تولید کند که برخی اصوات در ان حضور نداشتند.با وجود این مشاهدات،دختر قادر بود به طور ضعیف و نامفهوم تکلم کند.با دوبله کردن حنجره مصنوعی ،به وسیله czermak نشان داد که تکلم بدون حنجره امکان پذیر است و اقدامات او پروتوتایپی برای بازگشت صناعی صدا بعد از لارنژکتومی توتال محسوب شد.جالب توجه ان که czermak ملاحضه کرد فونایشن بیماران او مستقل از عبور جریان هوا از لوله تراکئوستومی بود و حتی چنین حدس زد که صدا به وسیله ارتعاش عضلانی هوا در اوروفارنکس ایجاد می شود.در اینجا انسان تعجب می کند که اعتبار مربوط به بازگرداندن تکلم بدون حنجره به وسیله Czermakتعلق دارد یا به دختر جوان که توانسته بود تکلم ازوفاژیال را یاد بگیرد در سال 1873Theodore  Billrothاولین لارنژکتومی توتال را برای درمان کانسرانجام داد.گرچه در حدود 8سال قبل Patrick Watsonاولین لارنژکتومی توتال را برای سیفلیس انجام داد اما پروسیجر Billrothاز ویژگی خاصی برخوردار بود چرا که برای اولین بار طی آن توان بخشی لارنژیال به انجام رسید.بیمار او یک مرد 36 ساله مبتلا به کارسینوم حنجره بود که به طور وسیع با کوتر نیترات نقره تحت درمان قرارگرفته بود بستن اولیه فارنکس در آزمایشاتی که بر روی سگ انجام شد ناموفق بود

ادامه مطلب  همزمان با هفته بسیج انجام شد – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts