تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:صدای مرتعش شونده خارجی

تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:صدای مرتعش شونده خارجی

امواج صوتی را می توان به وسیله منابع مکانیکی خارج نیز تولید کرد.وسایل الکترونیکی یا پنوماتیک به منظور مرتعش ساختن ستونی از هوا در حفره دهان و اوروفارنکس طراحی شده اند که امکان تولید صوت را فراهم می کنند.وسایل پنوماتیک از نی های موزیکال برای تولید امواج صوتی استفاده می کنند و اغلب با یک  straw در حفره دهان گذاشته می شوند.وسایل الکتریکی از ارتعاش یک پد برای تولید امواج صوتی مونوتون استفاده می کنند.این وسایل بر روی پوست ،ارتعاش ایجاد شده  در این وسایل با در جات مختلف به حفره دهان انتقال می یابد و در انجا به وسیله زبان،گونه ها،کام و لب ها به تکلم تبدیل می شود.ممکن است بیمار به طور الترناتیو برای تولید یک ستون در حال ارتعاش از هوا در حفره دهان ،از یک وسیله الکتریکی که با straw  چفت شده و در دهان گذاشته می شود استفاده کند.

گرچه ممکن است تکلم مرتعش شونده خارجی با کسب مهارت کافی برای استفاده از دستگاه،تقریبا برای تمام کسانی که لارنژکتومی می شوند قابل انجام باشد،اما استفاده از این مودالیته به دلیل صدای مونوتونی که ایجاد می کند،محدود مانده است.با وجود اینکه تکلم به فرم موج مخاطی ممکن است با محدودیت هایی در کنترل  pitch همراه باشد،اما تکلم مرتعش شونده خارجی براساس فرکانس ارتعاشی  reed یا وسیله الکتریکی ،تنها امکان ایجاد یک pitch  را فراهم می کند.این  pitch منفرد به تولید یک صدای مونوتون با کیفیت مصنوعی منجر می شود که میتواند توجه ناخواسته ای را نسبت به گوینده جلب و حواس شنوده را پرت کند.در مقام مقایسه با سایر روش های تکلم بدون حنجره،از نظر بیماران،صدای مرتعش شونده خارجی روشی است که برای برقراری ارتباط بعد از لارنژکتومی از کمترین میزان پذیرش اجتماعی برخوردار است.

ادامه مطلب  بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان امام خمینی (ره) ساری – ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

Related posts