تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:فیزیولوژی تکلم لارنژیال

تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:فیزیولوژی تکلم لارنژیال

پیش از بحث راجع به تکامل توانبخشی صدا بعد از لارنژکتومی ،لازم است فیزیولوژی پایه ای رایج ترین فرم های تکلم بدون حنجره را درک کنیم.پس از انجام لارنژکتومی ،سه شیوه اصلی برای تولید صوت وجود دارد:ازوفاژیال،مبتنی بر فیستول(یا شانت)و صدای مرتعش شونده خارجی.تفاوت های اساسی در تامین توان مولد موج صوتی،سگمان مرتعش شونده از مجرای هوایی-گوارشی و تکیه بر پروتزهای خارجی،این روش ها را از هم تفکیک می کند.این تفاوت ها نه تنها بر کیفیت و مفهوم بودن تولید صدا اثر میگذارند،بلکه در بسیاری از موارد ،تعیین کننده میزان تناسب هر فرد و پذیرش اجتماعی او هستند.سه شیوه پایه ای در اینجا شرح داده می شوند و بحث بیشتر در باره استفاده از ان ها،تناسب با بیمار و عوارض،به قسمت های بعدی از این فصل موکول می شود.

ادامه مطلب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

Related posts