کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:تکلم بدون حنجره مدرن تکلم از فیستولTE

کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:تکلم بدون حنجره مدرن تکلم از فیستولTE

از اوایل 1980،پانکچر TE به عنوان یک شیوه انتخابی برای توانبخشی صدا بعد از لارنژکتومی توتال مطرح بوده است.مطالعات نشان می دهد این ارجحیت در میان جراحان سر و گردن در حال افزایش است.چنین تمایلی در پاتولوژیست ها ی زبان گفتاری که توانبخشی صوتی را انجام میدهند نیز دیده می شود.در یک مطالعه با این روش،تمایل رو به افزایشی برای استفاده از تکلم TE مشاهده شد و 69% از کسانی که بررسی شدند بر این باور بودن که تکلم TE بهترین شیوه توانبخشی بعد از لارنژکتومی است.جالب توجه ان که این مطالعات نشان داد بیماران فرصت بیشتری برای شرکت در روش توانبخشی تکلم خود دارند و انتظار استفاده بیشتر از TEPدر اینده کاملا منطقی است.ارجحیت فزاینده برای تکلم TEبعد از لارنژکتومی تیجه ای از چند عامل است.احتمالا مهمترین آنها رضایت بیمار از کسب تکلم بدون حنجره است.از زمان اولین گزارش SingerوBlomتاکنون بسیاری از جراحان و مراکز میزان موفقعیت خود با تکلم TEرا گزارش کرده اند.بسته به معیارهای مورد استفاده در مطالعه درصد مصرف کنندگان موفق از 37%تا 91%تغییر می کند و اکثر مطالعات میزانی نزدیک به 80%را گزارش کرده اند.فالوآپ بلند مدت 40 بیمار که تحت لارنزکتومی با پانکچرTEقرار گرفته بودند نشان داددو سوم از این بیماران به استفاده از پروتز خود ادامه دادند.دیگر مطالعات از میزان مصرف مداوم بالاتری خبر دادند.توان بخشی گفتار به طور اولیه همواره یک هدف بوده است و برخی مطالعات از میزان های موفقیت بالاتر در بیمارانی که فیستول های تراکئوازوفاژیال اولیه دریافت می کنند خبر داده اند.اخیرا karlen وMaiselملاحظه کردند بیماران از اولین شیوه تکلم که بعد از لارنژکتومی ارائه می شودحمایت می کنند حتی اگر کمتر قابل درک باشد(مثلا یک الکترولارنکس). این گونه یافته ها که مورد حمایت از جایگذاری اولیه TEPبحث می کنند دوباره به اختلاف نظری دامن زد که سال ها بر سر استفاده از وسایل کمکی پیش از تمرین تکلم ازوفاژیال یا حین آن وجود داشت .کیفیت تکلم TEگواه دیگری برای رواج روبه رشدآن است.اگرچه معادل تکلم نرمال نیست اما اکثر پژوهشگران میزان مفهوم بودن آن را به طور متوسط 70%وبرخی بیش از 90%توصیف کرده اند.این ارقام هنگامی که از جانب شنوندگان بی غرض گزارش شوندمشابه هستند.سایر مطالعات میزان مفهوم بودن وکیفیت صدای TEرا با تکلم الکترولارنژیال و ازوفاژیال مقایسه کرده اند.همان گونه که انتظار می رفت سه دانشمند به نام های Merwin وGoldsteinوRothmanدر مقایسه مستقیم بین استفاده ازالترولارنکس یا فیستول TEدر یک بیمار دریافتند هم شنوندگان بی غرض و هم شنوندگان با تجربه تکلم TEرا مفهوم تر دانستند وآن را بر تکلم ویبرومکانیکال ترجیح دادند.مطالعات مشابه نیز ارجحیتی برای تکلم TEنسبت به تکلم ازوفاژیال قائل شده اند اگرچه این تفاوت ها آن چنان برجسته نیست .کیفیت صدای TEاغلب Pitched  low وخشن توصیف می شود.در حالی مه فرکانس پایه ای تکلم teکمتر از تکلم نرمال است.اما اکثر مصرف کنندگان با تجربه قادرند برای ایجاد آهنگ و لهجه تا حدی pitchرا تغییر دهند.برخی خانم های لارنژکتومی شده مساله پایین بودن فرکانس پایه ای و محدود بودن کنترل pitchرا موجب انگ زدن مردم دانستند چرا که شناسایی جنسیت می تواند مشکل باشد.

ادامه مطلب  معرفی مطب بهترین گفتاردرمان تهران | تهران ونک میدان شیخ بهایی فرعی دانش دوست

Related posts