کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:

 

 

جا افتادن پروتز:

پروتز تقریبا 7 تا 14 روز بعد از پانکچر در جای خود قرار داده می شود تا فرصت کافی برای التیام مجرای فیستول و دهانه وجود داشته باشد.در این زمان عمده توروم موجود در دیواره تراکئوازوفاژیال از بین رفته و می توان پس از خارج ساختن کاتتر،طول مجرای فیستول را ارزیابی کرد.ممکن است با استفاده از ست از پانکچر دیلاتور با ملایمت مجرا را دیلاته کرد.استفاده از لوبریکات جراحی حاوی لیدوکائین 2% میتواند جایگذاری پروتز را راحت کند.به منظور حصول اطمینان از موقعیت پروتز ،می توان یک اندوسکوپ ریجید 2 میلی متری را از دریچه به سمت مری عبور داد.در حالی که چندین شرکت سازنده برای پروتزهای پانکچر وجود دارد،میتوان این وسایل را در دو دسته بندی اصلی قرار داد:indwelling و non-indwelling.وسایل non-indwelling به ابزار اصیل blom-singer شباهت دارند زیرا به گونه ای طراحی شده اند که باید برای تمییز کردن و نگهداری از ان،بیمار باید هرروز ان را خارج کند.مثال هایی از این دسته عبارتند از panje voice button (ma،pembroke،hood laboratories)و blom-singer duckbill prosthesis(ca،carpinteria،in health technologis).جایگذاری این وسایل در حالت آنتروگراد اسان است زیرا ان ها تنها یک کولار نگهدارنده کوچک دارند که به وسیله ان در لومن مری نگه داشته می شوند.اما پیامد این جایگذاری اسان ان است که اگر به خوبی در محل خود fit نشود ،مستعد حرکت کردن و خارج شدن از جای خود هستند و ممکن است به وسیله بیمار آسپیره شود.پروتزهای indwelling از اواسط 1980 در راستای تلاش برای ساده کردن مراقبت از مجاری فیستول te عرضه شدند؛از جمله Groningen voice button(ma،hood laboratories Pembroke)،(sweden،atos medical ab.horby)provox and provox2 و bloom singer indwelling voice prosthesis(ca،caripnteria،in health technologies).این پروتزها تا زمانی که از کار بیوفتند در محل فیستول te باقی می مانند و به وسیله درمانگر یا جراح جایگزین می شوند.انواع مختلف این وسیله عمر متفاوتی دارند که تا حدی به بیمار نیز مربوط می شود.اکثر این وسایل به طور متوسط 2 تا 10 ماه کار می کنند و دامنه کارکرد ان ها در کل 1 تا 48 ماه است.طراحی ان ها با وسایل non-indwellingفرق دارد،از این نظر که قطر ان ها بیشتر است تا بیمار بتواند به صورت درجا با استفاده از یک برس کوچک یا سرنگ حاوی سالین ان ها را تمییز کند.قطر بزرگتر این وسایل،کاربردهایی برای موقعیت پانکچر teدارد و باید در زمان ایجاد فیستول مد نظر قرار گیرد.

ادامه مطلب  کلینیک کاردرمانی ویژه سکته مغزی - فلج مغزی - درد -محدودیت حرکتی 02634471795، مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۱

Related posts