گفتار درمانی خوب در کرج:دامنه ارتعاش

گفتار درمانی خوب در کرج:دامنه ارتعاش

دامنه ارتعاش به انحراف افقی چین ها از خط وسط اشاره می کند. وضعیت نرمال معادل یک سوم از عرض چین است که در شکل 6-3 مشاهده می شود.دامنه، به عنوان درصدی از عرض چین محاسبه می شود یا براساس یک مقیاس پنج یا هفت نقطه ای با فواصل به ظاهر مساوی از نرمال تا کاهش یافته در نظر گرفته می شود. دامنه به طور تیپیک در زنان کوچک تر از مردان است و عموما متناسب با بلندی صدا و برعکس Pitch تغییر می کند. کاهش دامنه ارتعاش می تواند نتیجه ای از بی کفایتی گلوت، بسته شدن محکم گلوت یا افزایش توده چین های صوتی یا سفتی آن ها باشد. کاهش دامنه در ضایعاتی نظیر پولیپ های سفت، کیست ها، پاپیلوما، کارسینوما، ادم Reinke، اسکار یا هیپرفانکشن به طور شایع دیده می شود.

ادامه مطلب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

Related posts