گفتار درمانی خوب در کرج:سگمان های آداینامیک

گفتار درمانی خوب در کرج:سگمان های آداینامیک

سگمان های آداینامیک به مناطقی از چین گفته می شود که فاقد ارتعاشند(برای مثال سگمان هایی که دامنه Excursion لترال آن ها، حداقل است و موج مخاطی بر روی آن حرکت نمی کند). این سگمان ها برحسب موقعیت و درصد سطح فوقانی چین صوتی که تحت پوشش آن ها قرار دارد توصیف می شوند. این نواحی سفت عموما به یک ضایعه یایک سگمان دچار اسکار شده مرتبط هستند.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سیاوش عطائی کرج 09121623463 Functional Consequences of Binge-Eating Disorder

Related posts